• Sociálne služby srdcom

Podmienky prijatia do Centra

Podmienky prijatia
Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania občanov do zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby je dané zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Záujemca o služby nášho zariadenia, musí splniť určité zákonom stanovené náležitosti. V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú je možné získať od sociálnej pracovníčku CSS, resp. si ju stiahnuť priamo z našej webovej stránky (spolu s inými dokumentmi). Po vyplnení dostane každý záujemca, resp. zákonný zástupca od sociálnej pracovníčky CSS všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb a ďalších potrebných dokladov, ktoré treba k žiadosti doložiť. Po vyplnení žiadosti a doložení potrebných podkladov sa dokumenty odosielajú na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu. PSK vydá v súlade s § 51 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb.

Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zák. zástupca alebo určená osoba písomne
požiada Centrum sociálnych služieb  o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 
Potrebné dokumenty: