• Sociálne služby srdcom

Protispoločenská činnosť

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle vyššie uvedeného zákona:

  • Zodpovedná osoba: Hlavný kontrolór PSK

Spôsob podávania podnetov:

  • písomne – zasiela sa na adresu úradu PSK –  hlavný kontrolór, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

Obálka s oznámením musí byť označená:

„Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“

  • ústne  do záznamu – podanie možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby
  • elektronickou formou prostredníctvom zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk