• Sociálne služby srdcom

Terapie

TERAPIE VÝRAZNE POMÁHAJÚ NAŠIM KLIENTOM INTEGROVAŤ SA DO SPOLOČNOSTI

Pracovná terapia – pracovná činnosť

Pracovná činnosť je založená na predpoklade, že práca je základnou potrebou, ktorá sa odzrkadľuje v konečnom produkte. Je zameraná na prirodzenosť, rovnováhu, formy a kontext zamestnávania jedinca v jeho živote. Jej záujmom je skúmať, aký má vplyv na schopnosť vykonávať určité činnosti a ako zabezpečiť, aby došlo k rovnováhe medzi schopnosťami osoby a faktormi prostredia. Cieľom tejto pracovnej činnosti je predovšetkým poskytnutie pomoci prijímateľom rôzneho veku, podporiť ich zdravie a celkovú pohodu (duševnú a psychickú) a pracovať na rozvíjaní ich schopností a zručností.

Termín pracovná terapia je zahrnutá aj v slovenskej legislatíve, konkrétne v zákone o sociálnych službách v paragrafe 23, ktorý ju vymedzuje ako odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít, pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. 

Pracovná terapia v našom centre zahŕňa:

 1. pomocné práce pri prevádzke CSS:
  – kuchyňa
  – udržiavanie poriadku
  – pomocné údržbárske práce
 1. práce v záhrade:
  – úprava skalky
 2. výrobná činnosť:
  – tkanie kobercov
 1. vedenie k sebaobsluhe

Hydroterapia (vodoliečba)

Hydroterapiou sa nazýva používanie vody za účelom liečby ochorení alebo na podporu zdravia. Pojem „hydroterapia (vodoliečba)“ môže zahŕňať buď cvičenie vo vode alebo liečbu s použitím vody zameranú na starostlivosť o mäkké tkanivá. Tento typ terapie je založený na poznaní, že voda má mnoho liečivých vlastnosti:

 – voda zadržiava a odvádza teplo
 – voda sa vyskytuje v rôznych formách napr. vo forme ľadu, kvapaliny alebo pary. Ľad sa používa v liečbe na chladenie, kvapalina na kúpeľ a na obklady rôznych teplôt. Para sa využíva v parných kúpeľoch alebo na inhaláciu
  – pôsobenie vody na ľudský organizmus podporuje krvný obeh
  – voda má tiež utišujúce, upokojujúce a relaxačné účinky na ľudí, a to či už vo forme kúpeľa, sprchy, strekov alebo obkladov
  – cvičenie vo vode nadľahčuje končatiny a uľahčuje tak pohyb v bolestivých kĺboch. Často sa pri cvičení využíva skutočnosť, že voda kladie končatinám pri pohybe primeraný odpor.

SNOEZELEN

Je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov. Snoezelen je využívaný v mnohých zariadeniach ako sú špeciálne materské a základné školy, integračné centrá, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, denné stacionáre, hospice a iné.

FYZIOTERAPIA

Je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

CANISTETERAPIA

Využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

HIPOTERAPIA

Využitie koňa pri liečbe je jednou z metód animoterapie. Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a zmyslov. Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.

MUZIKOTERAPIA

Muzikoterapia je zážitkovou terapiou, v ktorej klient komunikuje seba inými spôsobmi, ako je bežné. Muzikoterapia začína v prvom rade na zmyslovej rovine, pracuje najmä v auditívnom kanáli, ale nevynecháva ani iné zmysly. Na zmyslové vnemy a reakcie sa viažu emócie. Táto liečebná metóda, sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychicky a fyzický stav jedinca. Individuálna reakcia je síce rôzna, ale na mnohých z nás hudba pôsobí veľmi dobre.

Záujmové činnosti:

 • s prvkami kreslenia, maľovania

            Táto činnosť je spojená s výtvarným umením. Pomocou kreslenia, tvorenia a maľovania prijímatelia môžu vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a celkovo svoju predstavivosť a kreativitu.  Táto činnosť umožňuje preklenutie komunikačných bariér spôsobených ochorením a zapojenie sa do práce v skupine. Taktiež je dôležité precvičovanie jemnej motoriky, ktorá je postihnutím znevýhodnená alebo pôsobením vedľajších účinkov psychotropných liekov. Výsledok sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopnosti a vzájomný rešpekt. Výtvarná tvorba obsahuje tvorivosť, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. Ponúkame možnosť sebarealizácie, komunikácie a tvorby prostredníctvom rôznych výtvarných technik, materiálov a úžitkového umenia. Táto činnosť  pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov.

 • s divadelnými prvkami

Táto činnosť využíva rôzne činnosti, ktoré  zahrňujú mimickú a rečovú prácu, dramatickú hru, slovnú hru, rolové hry, tvorbu príbehov, prácu s textom, improvizáciu, rozprávanie príbehov, masky, bábkovú a maňuškovú hru, pohyb, hlas, pantomímu, dotýkanie sa a hranie sa s predmetmi. Zároveň umožňuje prijímateľov vyjadrovať inak ako len slovne svoje pocity a nálady, poskytuje uvoľnenie napätia a stresových situácii.

 • činnosť spojená so zoznamovaním sa s knihami, príbehmi a jednotlivými druhmi knižnej literatúry

Pri tejto činnosti využívame literárne diela, ale aj vlastnú tvorbu (písanie listov, pohľadníc a pod.). Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Prijímatelia si prostredníctvom tejto činnosti zvyšujú úroveň vedomostí, môžu konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov alebo s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rôzne spôsoby možného riešenia. Po prečítaní textu nasleduje diskusia, prerozprávanie príbehu, rozobratie textu, poučenie z príbehu.

 

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity prebiehajú formou neformálneho vzdelávania, udržujú rozumové schopnosti, vedú k novým poznatkom a vedomostiam. Pre každého prijímateľa sú vzdelávacie aktivity pripravované s ohľadom na zdravotný stav, intelekt, schopnosti.

V rámci vzdelávacích aktivít sú najviac využívané matematické úlohy, opakovanie a precvičovanie číselného radu, jednoduché matematické operácie, finančná gramotnosť, prepisovanie textov, kreslenie čiar a tvarov, maľovanie obrázkov a kresbu – nácvik grafomotoriky, cvičenie na sluchové vnímanie. Pri vzdelávacích aktivitách pracujeme s interaktívnou tabuľou – skladačky, pexesá, doplňovačky a pod., ktoré podporujú pamäť. V obľube u prijímateľov sú aj rôzne pamäťové cvičenia, hádanky. Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj nácvik textov na dramatoterapiu.