• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2021

NAŠA KARNEVALOVÁ NÁLADA

Aj tento rok sme sa spoločne zišli a po negatívnom dvojtýždňovom pretestovaní sme pripravili našim PSS tohtoročnú rozlúčku s fašiangami v prevádzke DSS Kežmarok dňa 8. februára 2021 a v DSS Ľubica sa konal karneval dňa 12. februára 2021.

Klienti sa na túto akciu poctivo pripravovali a mali radosť, že si konečne spolu zatancujú a zabavia sa, keďže nám súčasná pandemická situácia veľa možností na spoločnú zábavu neponúka.

O to viac sme sa na karneval tešili, klienti si v rámci záujmových činností v našom Centre pripravovali a maľovali „škrabošky“, rozprávali sa o svojich maskách, čo si kto prinesie a akú masku si pripravuje…

Niektorí prijímatelia z ambulantnej formy poskytovania soc. služby si doniesli masky z domu a prekvapili tak ostatných kamarátov.

Keďže všetky testy boli negatívne,  pustili sme sa s radosťou a elánom do „maskovania“.

Masky boli prekrásne, všetci boli natešení a radostní, mali z karnevalu úžasný zážitok. Svedčia o tom aj spoločné fotografie.

Vychystaní a zamaskovaní klienti si urobili spoločný pochod, potom sa individuálne alebo s pomocou kľúčových pracovníkov jednotlivé masky predstavili. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najkrajšie masky, lebo všetci sa veľmi snažili a boli úžasní…

Nakoniec boli sladkosťou odmenení a ocenení všetci účastníci karnevalu za ich snahu a nápaditosť.

Po karnevale pokračovala diskotéka, kde sa všetci vyšantili do sýtosti. Svojimi maskami potešili a zároveň prekvapili prijímateľov aj zamestnanci, ktorí sa tiež zapojili do karnevalu.

Zábava bola veselá, vládla uvoľnená atmosféra, do karnevalu sme zapojili aj vozičkárov a ťažšie komunikujúcich klientov. Aj tí sa usmievali a dobrou náladou boli vtiahnutí do deja okolo nich, obzerali si jednotlivé masky, boli uvoľnení, tešili sa s nami… 😀

Ponožková výzva v našom centre…

21. marec sa stal symbolickým pre „ Ponožkovú výzvu“, do ktorej sme sa zapojili aj my v našom centre a pripomenuli sme si Svetový deň Downovho syndrómu. Prečo práve ponožková výzva? Rozdielne ponožky sa stali symbolom tohto dňa preto, lebo chromozóm ma tvar ponožky a práve ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden chromozóm naviac. Genetická porucha sa tiež odborne nazýva trizómia 21.chromozómu.

Výzva je určená všetkým, ktorí takto podporili a prejavili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sú trochu odlišní a zároveň jedineční svojou úprimnosťou, láskavosťou a dobrosrdečnosťou. Byť iný, je predsa normálne.

Naši prijímatelia sa s radosťou zapojili do tejto „ponožkovej výzvy“ a oslávili tak vo svojich skupinách „jedinečnosť“ svojich kamarátov, ktorí navštevujú naše centrum s touto diagnózou.

Z domu si priniesli rozdielne ponožky a takto sa spoločne odfotografovali v jednotlivých skupinách, kde sa zároveň diskutovalo o tejto diagnóze, o jej charakteristických znakoch a prejavoch a následne si prijímatelia rozhýbali svoje telo pri cvičení s fyzioterapeutkou.

Športový deň v našom centre

Tak ako každý rok, aj tohto roku sme pre prijímateľov soc. služieb v DSS Kežmarok pripravili športový deň, ktorý sme spojili s oslavou sviatku MDD, ktorý pripadá na 1. júna. Naši klienti sú už síce dospelí, ale koniec-koncov, každý z nás je „dieťaťom“ svojich rodičov a spoločne si pripomenieme tento deň v rámci športového dňa. Klienti sa na tento deň pripravovali, cvičili a trénovali a tiež si v rámci sociálnej rehabilitácie upiekli aj koláčik, aby si tak „osladili“ svoje športové výkony a načerpali novú energiu.

V záhrade nášho centra sme ráno pripravili jednotlivé stanovištia, kde prebiehali v skupinách jednotlivé súťažné disciplíny:

– Hod loptou do plechovkovej pyramídy
– Hod loptou do rôznych otvorov na plachte
– Kopanie futbalovou loptou do bránky
– Skákanie vo vreci
– Senzomotorické vnímanie – hmatom
– Preťahovanie lanom
– Balónový turnaj s penovými palicami a pod.

Najväčší úspech mala u klientov posledná športová disciplína – balónový turnaj, kde klienti s rôznou poruchou mobility za pomoci penových palíc, odrážali balón súperovi. Počasie nám prialo, zábava bola super a všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami. Po súťažení sa podával chutný guláš a špekáčiky, na ktorých sme si všetci pochutnali. Po dobrom obede sme pokračovali v oslave narodenín našich dvoch klientov, ktorým sme spoločne zablahoželali, zaspievali im pesničku na želanie podľa ich výberu a ďalej pokračovala voľná zábava a diskotéka.

Aj v  zariadení DSS Ľubica prebiehali prípravy na športový deň spojený s oslavou MDD. Prijímatelia spolu so zamestnancami napiekli chutné koláče a prebiehali tiež športové aktivity. Pre klientov bol pripravený tunel, ktorý naši klienti radi využívajú a vychutnávajú si relax v ňom. Súťažilo sa v behu okolo prekážok, hode loptou do plechoviek, klienti zo zariadenia podporovaného bývania si pripravil spevácku súťaž „Superstar“. Klientom sa to veľmi páčilo, niektorí sa zapájali tlieskaním do rytmu. Po ukončení športových aktivít sme oslávili okrúhle narodeniny nášho prijímateľa a potom nasledovala diskotéka.

Akcia sa klientom páčila, boli radi, že si mohli po dlhšej dobe spoločne zašportovať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu, veríme, že postupné uvoľňovanie pandemických opatrení nám to čoskoro umožní.

Návšteva hradného nádvoria…

Dňa 29. júna sme sa vybrali s prijímateľmi na vychádzku do blízkeho mestského hradu, kde sme si obzreli hradné nádvorie a vychutnali sme si historickú atmosféru nášho krásneho mestského hradu.

Príjímatelia si obzreli hradné nádvorie, studňu, pódium, kde prebiehajú rôzne kultúrne akcie a podujatia a tiež si pochutnali na sladkej odmene v podobe nanuku.

Všetci sme si to užili, odreagovali sa, precvičovali sme ti tam aj privítanie našich cyklistov Bašku a Benyho, ktorí nás majú 30.júna navštíviť a ukončiť tak svoju charitatívnu jazdu na bicykli, výťažok z ktorej bude venovaný nášmu zariadeniu…

Srdečné privítanie v cieli charitatívnej jazdy na bicykli…

„Bicyklujeme pre Vás“ , taký bol názov projektu, na ktorý sa podujali dvaja mladí ľudia – Baška a Bene, ktorí sa rozhodli pre charitatívnu 1000 – km jazdu na bicykli z Rakúska do Kežmarku v termíne od 20. júna do 30. júna 2021.

Výťažok z tejto jazdy vo výške 5.500 eur (táto suma ešte nemusí byť konečná) sa rozhodli venovať nášmu zariadeniu – Centru sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6 a bude slúžiť na zriadenie vonkajšieho športoviska pre našich imobilných PSS a tiež na vybavenie telocvične športovým náradím.

„Športom k zdraviu“, aj tak by sme mohli nazvať tento úžasný projekt, pretože práve šport vedie všetkých zdravých aj zdravotne znevýhodnených k podávaniu čo najlepších športových výkonov, zároveň nás všetkých motivuje k súťaženiu,  k zdolávaniu prekážok, k posúvaniu svojich hraníc, k získavaniu sebavedomia, nových zručností, k zlepšovaniu motoriky a k podávaniu čo najlepších výkonov…

Šport je jednou z foriem inklúzie našich prijímateľov do bežného života v spoločnosti, pretože chuť víťaziť a zlepšovať sa, je u všetkých ľudí rovnaká. Zároveň pomáha našim prijímateľom rozvíjať alebo upevňovať sociálne kontakty a priateľstvá.

V deň príchodu našich cyklistov sme ich všetci plní očakávania úprimne a s radosťou privítali. Prijímatelia si pripravili v rámci pracovných činností veľký plagát a farebné mávadlá, s ktorými ich srdečne vítali a kričali : „Baška, Bene, ďakujeme!!!“

Bolo to úžasné osobné stretnutie, plné radosti, smiechu a emócií…

Je obdivuhodné, že sa títo dvaja mladí ľudia podujali na takýto zmysluplný a náročný cieľ, o to viac si to všetci ceníme a ďakujeme im z celého srdca…

Bola to náročná jazda, hlavne v takýchto letných horúčavách, preto sme ich aspoň vo svojich myšlienkach a komentároch na sociálnych sieťach povzbudzovali a tak im na diaľku posielali pozitívnu energiu 😀

Zároveň naše poďakovanie patrí aj starostovi z obce Lendak – p. P. Hudačekovi, farnostiam v Kežmarku, Ľubici a Lendaku, ktoré sa ochotne a veľkodušne zapojili a podporili naše zariadenie pri zorganizovaní verejnej zbierky v kostoloch vo svojich farnostiach.

Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí nám akoukoľvek formou prispeli na spomínaný projekt…

Všetkým Vám patrí naše veľké poďakovanie

ZO SRDCA VÁM ĎAKUJEME!!!!

Návšteva ZOO v Spišskej Novej Vsi

Dňa 9. júla 2021 prijímatelia CSS Kežmarok – prevádzka DSS Pod lesom 6 a DSS Ľubica navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi.

Prijímatelia sa na tento výlet veľmi tešili, pretože to bola prvá spoločná akcia po dlhej dobe, kedy sme mohli spoločne ísť na nejaké podujatie a navštíviť aj iné mesto okrem toho nášho.

Počasie nám prialo, bolo príjemne, nie veľmi horúco, čo nám všetkým vyhovovalo a mohli sme sa venovať obhliadke zvierat a vtákov v ZOO a vychutnávať si aj prítomnosť kamarátov na výlete.

Klientom sa veľmi páčili zvieratká, hlavne medveď, opičky, somáriky, zebry, pávy, puma, ťava, labute, ktoré si pokojne plávali medzi farebnými rybkami na jazierku, kde sme ich počas našej prechádzky pozorovali a oddychovali na lavičke v príjemnom prostredí.

Na terase cukrárne sme klientom z ambulantnej formy podali obed, ktorý mali zbalený z domu a ostatní PSS si objednali obed v bufete, na ktorom si všetci pochutnali. Následne si vychutnali aj kávičku a zmrzlinu. Potom sme pokračovali v obhliadke ZOO a navštívili sme aj miestny park.

Prijímatelia boli tak akurát príjemne unavení a šťastní, že boli spoločne na výlete, vychutnali si aj jazdu v autobuse, kde si veselo pospevovali spoločné pesničky a tešili sa zo spoločných rozhovorov o prežitých zážitkoch v ZOO…

Športovo – zábavný deň na Ihrisku v Ľubici

Pre našich PSS z Centra sociálnych služieb Kežmarok, z prevádzky DSS Ľubica a DSS Kežmarok sme pripravili športovo – zábavný deň na Futbalovom štadióne Alojza Cveka v Ľubici.

Prijímatelia si tam spoločne zasúťažili v rôznych športových disciplínach – napríklad v hádzaní loptou do plechoviek, do otvorov v plátne, pre vozičkárov sme pripravili turnaj s penovými palicami a balónmi a pod.

Všetci sa snažili a ukázali nám svojho „športového ducha“ za čo potom boli všetci odmenení sladkosťou a medailou.

Po súťažiach sme si pochutnali na dobrom guláši a super bublanine.

Nasledovala diskotéka a voľná zábava, čo prijímatelia ocenili a dobre sa zabavili pri tancovaní a speve.

Počasie nám vydržalo bez búrky, trochu sme sa všetci zapotili na slniečku, ale potom sme sa pod prístreškom schovali do tieňa, čo nám v dusnom počasí veľmi dobre padlo…

Akcia sa vydarila, bolo super, tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie s kamarátmi…

Klaunská olympiáda

Hneď po otvorení nášho zariadenia po dovolenke nás v Centre sociálnych služieb v Kežmarku, v prevádzke DSS Pod lesom 6 navštívil 9. augusta 2021 náš starý známy Klaun Adyno z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna.

Našim prijímateľom sa predstavil s vystúpením pod názvom „Klaunská olympiáda“, ktoré sa im veľmi páčilo, bolo pútavé, zaujímavé, interaktívne a hlavne veselé, čo naši PSS ocenili burácajúcim smiechom, potleskom a hlavne sa veľmi radi a ochotne zapájali do rôznych činností a atrakcií, na ktoré ich klaun vyzval.

Predstavenie v závere ocenili potleskom a pozvali Klauna Adyna na jeho ďalšiu návštevu do nášho zariadenia…

Výlet do parku pri kaštieli v Strážkach

V rámci letných aktivít sme sa v piatok 20. augusta rozhodli navštíviť s našimi PSS z prevádzky DSS Kežmarok – Pod lesom 6 park pri kaštieli v Strážkach.

Už tradične navštevujeme tento park, ktorý je pre nás oázou ticha, krásy, pokoja…

Tento park je naozaj veľký a návštevníkov zaujme aj tabuľa „Behanie, skákanie a hodovanie na trávniku je povolené!“. A práve toto nám vyhovuje. Pripravili sme pre prijímateľov rôzne športové aktivity. Najskôr ich čakala rozcvička, aby boli pripravení na jednotlivé športové aktivity – štafetový beh pre mobilných aj imobilných, odbíjanie balónov gumenými palicami, hranie kartových hier a tiež voľná zábava a oddychovanie na trávniku v príjemnom polotieni.

Klienti si tiež po zaslúženej športovej aktivite pochutnali na sladkej odmene –čokoláde, nanuku a kávičke.

Výlet sa nám všetkým páčil, všetci sme načerpali energiu zo slniečka, prekrásnej prírody, stromov a kríkov.

Veríme, že si to znovu niekedy zopakujeme, keď nám to počasie a situácia dovolí

Humorno-zábavné dopoludnie

Keďže humor a smiech sú najlepšou terapiou a zároveň aj „liečia“, pripravili sme pre našich prijímateľov humorno-zábavné dopoludnie, kde sme si spoločne s nimi rozprávali vtipy a hádanky. Každý PSS, ktorý je schopný komunikovať si mal pripraviť na túto akciu hádanku alebo vtip. Za klientov so sťaženou komunikačnou schopnosťou rozprávali vtipy a hádanky zamestnanci. Celé dopoludnie sa tak ozýval v zariadení veselý smiech a dobrá nálada.

Akciu sme spestrili súťažou vo fúkaní balónov a nasledovali rôzne hry a aktivity na interaktívnej tabuli, kde si naši klienti precvičovali svoju pozornosť, pamäť a šikovnosť.

Toto humorno-zábavné dopoludnie sme ukončili blahoželaním nášmu oslávencovi Ľudovítovi, ktorému sme zaspievali pesničku na želanie: „Slovenské mamičky“. Potom sa začala oslava a klienti si pochutnali na sladkostiach od oslávenca aj od spoločnosti Lidl v rámci zbierky „Podeľ sa a pomôž“.

Veríme, že touto veselou akciou sme trochu spestrili dopoludnie našim prijímateľov v zariadení, zlepšili ich náladu a spríjemnili pobyt v našom centre.