• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2021

NAŠA KARNEVALOVÁ NÁLADA

Aj tento rok sme sa spoločne zišli a po negatívnom dvojtýždňovom pretestovaní sme pripravili našim PSS tohtoročnú rozlúčku s fašiangami v prevádzke DSS Kežmarok dňa 8. februára 2021 a v DSS Ľubica sa konal karneval dňa 12. februára 2021.

Klienti sa na túto akciu poctivo pripravovali a mali radosť, že si konečne spolu zatancujú a zabavia sa, keďže nám súčasná pandemická situácia veľa možností na spoločnú zábavu neponúka.

O to viac sme sa na karneval tešili, klienti si v rámci záujmových činností v našom Centre pripravovali a maľovali „škrabošky“, rozprávali sa o svojich maskách, čo si kto prinesie a akú masku si pripravuje…

Niektorí prijímatelia z ambulantnej formy poskytovania soc. služby si doniesli masky z domu a prekvapili tak ostatných kamarátov.

Keďže všetky testy boli negatívne,  pustili sme sa s radosťou a elánom do „maskovania“.

Masky boli prekrásne, všetci boli natešení a radostní, mali z karnevalu úžasný zážitok. Svedčia o tom aj spoločné fotografie.

Vychystaní a zamaskovaní klienti si urobili spoločný pochod, potom sa individuálne alebo s pomocou kľúčových pracovníkov jednotlivé masky predstavili. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najkrajšie masky, lebo všetci sa veľmi snažili a boli úžasní…

Nakoniec boli sladkosťou odmenení a ocenení všetci účastníci karnevalu za ich snahu a nápaditosť.

Po karnevale pokračovala diskotéka, kde sa všetci vyšantili do sýtosti. Svojimi maskami potešili a zároveň prekvapili prijímateľov aj zamestnanci, ktorí sa tiež zapojili do karnevalu.

Zábava bola veselá, vládla uvoľnená atmosféra, do karnevalu sme zapojili aj vozičkárov a ťažšie komunikujúcich klientov. Aj tí sa usmievali a dobrou náladou boli vtiahnutí do deja okolo nich, obzerali si jednotlivé masky, boli uvoľnení, tešili sa s nami… 😀

Ponožková výzva v našom centre…

21. marec sa stal symbolickým pre „ Ponožkovú výzvu“, do ktorej sme sa zapojili aj my v našom centre a pripomenuli sme si Svetový deň Downovho syndrómu. Prečo práve ponožková výzva? Rozdielne ponožky sa stali symbolom tohto dňa preto, lebo chromozóm ma tvar ponožky a práve ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden chromozóm naviac. Genetická porucha sa tiež odborne nazýva trizómia 21.chromozómu.

Výzva je určená všetkým, ktorí takto podporili a prejavili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sú trochu odlišní a zároveň jedineční svojou úprimnosťou, láskavosťou a dobrosrdečnosťou. Byť iný, je predsa normálne.

Naši prijímatelia sa s radosťou zapojili do tejto „ponožkovej výzvy“ a oslávili tak vo svojich skupinách „jedinečnosť“ svojich kamarátov, ktorí navštevujú naše centrum s touto diagnózou.

Z domu si priniesli rozdielne ponožky a takto sa spoločne odfotografovali v jednotlivých skupinách, kde sa zároveň diskutovalo o tejto diagnóze, o jej charakteristických znakoch a prejavoch a následne si prijímatelia rozhýbali svoje telo pri cvičení s fyzioterapeutkou.

Športový deň v našom centre

Tak ako každý rok, aj tohto roku sme pre prijímateľov soc. služieb v DSS Kežmarok pripravili športový deň, ktorý sme spojili s oslavou sviatku MDD, ktorý pripadá na 1. júna. Naši klienti sú už síce dospelí, ale koniec-koncov, každý z nás je „dieťaťom“ svojich rodičov a spoločne si pripomenieme tento deň v rámci športového dňa. Klienti sa na tento deň pripravovali, cvičili a trénovali a tiež si v rámci sociálnej rehabilitácie upiekli aj koláčik, aby si tak „osladili“ svoje športové výkony a načerpali novú energiu.

V záhrade nášho centra sme ráno pripravili jednotlivé stanovištia, kde prebiehali v skupinách jednotlivé súťažné disciplíny:

– Hod loptou do plechovkovej pyramídy
– Hod loptou do rôznych otvorov na plachte
– Kopanie futbalovou loptou do bránky
– Skákanie vo vreci
– Senzomotorické vnímanie – hmatom
– Preťahovanie lanom
– Balónový turnaj s penovými palicami a pod.

Najväčší úspech mala u klientov posledná športová disciplína – balónový turnaj, kde klienti s rôznou poruchou mobility za pomoci penových palíc, odrážali balón súperovi. Počasie nám prialo, zábava bola super a všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami. Po súťažení sa podával chutný guláš a špekáčiky, na ktorých sme si všetci pochutnali. Po dobrom obede sme pokračovali v oslave narodenín našich dvoch klientov, ktorým sme spoločne zablahoželali, zaspievali im pesničku na želanie podľa ich výberu a ďalej pokračovala voľná zábava a diskotéka.

Aj v  zariadení DSS Ľubica prebiehali prípravy na športový deň spojený s oslavou MDD. Prijímatelia spolu so zamestnancami napiekli chutné koláče a prebiehali tiež športové aktivity. Pre klientov bol pripravený tunel, ktorý naši klienti radi využívajú a vychutnávajú si relax v ňom. Súťažilo sa v behu okolo prekážok, hode loptou do plechoviek, klienti zo zariadenia podporovaného bývania si pripravil spevácku súťaž „Superstar“. Klientom sa to veľmi páčilo, niektorí sa zapájali tlieskaním do rytmu. Po ukončení športových aktivít sme oslávili okrúhle narodeniny nášho prijímateľa a potom nasledovala diskotéka.

Akcia sa klientom páčila, boli radi, že si mohli po dlhšej dobe spoločne zašportovať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu, veríme, že postupné uvoľňovanie pandemických opatrení nám to čoskoro umožní.

Návšteva hradného nádvoria…

Dňa 29. júna sme sa vybrali s prijímateľmi na vychádzku do blízkeho mestského hradu, kde sme si obzreli hradné nádvorie a vychutnali sme si historickú atmosféru nášho krásneho mestského hradu.

Príjímatelia si obzreli hradné nádvorie, studňu, pódium, kde prebiehajú rôzne kultúrne akcie a podujatia a tiež si pochutnali na sladkej odmene v podobe nanuku.

Všetci sme si to užili, odreagovali sa, precvičovali sme ti tam aj privítanie našich cyklistov Bašku a Benyho, ktorí nás majú 30.júna navštíviť a ukončiť tak svoju charitatívnu jazdu na bicykli, výťažok z ktorej bude venovaný nášmu zariadeniu…

Srdečné privítanie v cieli charitatívnej jazdy na bicykli…

„Bicyklujeme pre Vás“ , taký bol názov projektu, na ktorý sa podujali dvaja mladí ľudia – Baška a Bene, ktorí sa rozhodli pre charitatívnu 1000 – km jazdu na bicykli z Rakúska do Kežmarku v termíne od 20. júna do 30. júna 2021.

Výťažok z tejto jazdy vo výške 5.500 eur (táto suma ešte nemusí byť konečná) sa rozhodli venovať nášmu zariadeniu – Centru sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6 a bude slúžiť na zriadenie vonkajšieho športoviska pre našich imobilných PSS a tiež na vybavenie telocvične športovým náradím.

„Športom k zdraviu“, aj tak by sme mohli nazvať tento úžasný projekt, pretože práve šport vedie všetkých zdravých aj zdravotne znevýhodnených k podávaniu čo najlepších športových výkonov, zároveň nás všetkých motivuje k súťaženiu,  k zdolávaniu prekážok, k posúvaniu svojich hraníc, k získavaniu sebavedomia, nových zručností, k zlepšovaniu motoriky a k podávaniu čo najlepších výkonov…

Šport je jednou z foriem inklúzie našich prijímateľov do bežného života v spoločnosti, pretože chuť víťaziť a zlepšovať sa, je u všetkých ľudí rovnaká. Zároveň pomáha našim prijímateľom rozvíjať alebo upevňovať sociálne kontakty a priateľstvá.

V deň príchodu našich cyklistov sme ich všetci plní očakávania úprimne a s radosťou privítali. Prijímatelia si pripravili v rámci pracovných činností veľký plagát a farebné mávadlá, s ktorými ich srdečne vítali a kričali : „Baška, Bene, ďakujeme!!!“

Bolo to úžasné osobné stretnutie, plné radosti, smiechu a emócií…

Je obdivuhodné, že sa títo dvaja mladí ľudia podujali na takýto zmysluplný a náročný cieľ, o to viac si to všetci ceníme a ďakujeme im z celého srdca…

Bola to náročná jazda, hlavne v takýchto letných horúčavách, preto sme ich aspoň vo svojich myšlienkach a komentároch na sociálnych sieťach povzbudzovali a tak im na diaľku posielali pozitívnu energiu 😀

Zároveň naše poďakovanie patrí aj starostovi z obce Lendak – p. P. Hudačekovi, farnostiam v Kežmarku, Ľubici a Lendaku, ktoré sa ochotne a veľkodušne zapojili a podporili naše zariadenie pri zorganizovaní verejnej zbierky v kostoloch vo svojich farnostiach.

Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí nám akoukoľvek formou prispeli na spomínaný projekt…

Všetkým Vám patrí naše veľké poďakovanie

ZO SRDCA VÁM ĎAKUJEME!!!!

Návšteva ZOO v Spišskej Novej Vsi

Dňa 9. júla 2021 prijímatelia CSS Kežmarok – prevádzka DSS Pod lesom 6 a DSS Ľubica navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi.

Prijímatelia sa na tento výlet veľmi tešili, pretože to bola prvá spoločná akcia po dlhej dobe, kedy sme mohli spoločne ísť na nejaké podujatie a navštíviť aj iné mesto okrem toho nášho.

Počasie nám prialo, bolo príjemne, nie veľmi horúco, čo nám všetkým vyhovovalo a mohli sme sa venovať obhliadke zvierat a vtákov v ZOO a vychutnávať si aj prítomnosť kamarátov na výlete.

Klientom sa veľmi páčili zvieratká, hlavne medveď, opičky, somáriky, zebry, pávy, puma, ťava, labute, ktoré si pokojne plávali medzi farebnými rybkami na jazierku, kde sme ich počas našej prechádzky pozorovali a oddychovali na lavičke v príjemnom prostredí.

Na terase cukrárne sme klientom z ambulantnej formy podali obed, ktorý mali zbalený z domu a ostatní PSS si objednali obed v bufete, na ktorom si všetci pochutnali. Následne si vychutnali aj kávičku a zmrzlinu. Potom sme pokračovali v obhliadke ZOO a navštívili sme aj miestny park.

Prijímatelia boli tak akurát príjemne unavení a šťastní, že boli spoločne na výlete, vychutnali si aj jazdu v autobuse, kde si veselo pospevovali spoločné pesničky a tešili sa zo spoločných rozhovorov o prežitých zážitkoch v ZOO…

Športovo – zábavný deň na Ihrisku v Ľubici

Pre našich PSS z Centra sociálnych služieb Kežmarok, z prevádzky DSS Ľubica a DSS Kežmarok sme pripravili športovo – zábavný deň na Futbalovom štadióne Alojza Cveka v Ľubici.

Prijímatelia si tam spoločne zasúťažili v rôznych športových disciplínach – napríklad v hádzaní loptou do plechoviek, do otvorov v plátne, pre vozičkárov sme pripravili turnaj s penovými palicami a balónmi a pod.

Všetci sa snažili a ukázali nám svojho „športového ducha“ za čo potom boli všetci odmenení sladkosťou a medailou.

Po súťažiach sme si pochutnali na dobrom guláši a super bublanine.

Nasledovala diskotéka a voľná zábava, čo prijímatelia ocenili a dobre sa zabavili pri tancovaní a speve.

Počasie nám vydržalo bez búrky, trochu sme sa všetci zapotili na slniečku, ale potom sme sa pod prístreškom schovali do tieňa, čo nám v dusnom počasí veľmi dobre padlo…

Akcia sa vydarila, bolo super, tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie s kamarátmi…

Klaunská olympiáda

Hneď po otvorení nášho zariadenia po dovolenke nás v Centre sociálnych služieb v Kežmarku, v prevádzke DSS Pod lesom 6 navštívil 9. augusta 2021 náš starý známy Klaun Adyno z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna.

Našim prijímateľom sa predstavil s vystúpením pod názvom „Klaunská olympiáda“, ktoré sa im veľmi páčilo, bolo pútavé, zaujímavé, interaktívne a hlavne veselé, čo naši PSS ocenili burácajúcim smiechom, potleskom a hlavne sa veľmi radi a ochotne zapájali do rôznych činností a atrakcií, na ktoré ich klaun vyzval.

Predstavenie v závere ocenili potleskom a pozvali Klauna Adyna na jeho ďalšiu návštevu do nášho zariadenia…

Výlet do parku pri kaštieli v Strážkach

V rámci letných aktivít sme sa v piatok 20. augusta rozhodli navštíviť s našimi PSS z prevádzky DSS Kežmarok – Pod lesom 6 park pri kaštieli v Strážkach.

Už tradične navštevujeme tento park, ktorý je pre nás oázou ticha, krásy, pokoja…

Tento park je naozaj veľký a návštevníkov zaujme aj tabuľa „Behanie, skákanie a hodovanie na trávniku je povolené!“. A práve toto nám vyhovuje. Pripravili sme pre prijímateľov rôzne športové aktivity. Najskôr ich čakala rozcvička, aby boli pripravení na jednotlivé športové aktivity – štafetový beh pre mobilných aj imobilných, odbíjanie balónov gumenými palicami, hranie kartových hier a tiež voľná zábava a oddychovanie na trávniku v príjemnom polotieni.

Klienti si tiež po zaslúženej športovej aktivite pochutnali na sladkej odmene –čokoláde, nanuku a kávičke.

Výlet sa nám všetkým páčil, všetci sme načerpali energiu zo slniečka, prekrásnej prírody, stromov a kríkov.

Veríme, že si to znovu niekedy zopakujeme, keď nám to počasie a situácia dovolí

Humorno-zábavné dopoludnie

Keďže humor a smiech sú najlepšou terapiou a zároveň aj „liečia“, pripravili sme pre našich prijímateľov humorno-zábavné dopoludnie, kde sme si spoločne s nimi rozprávali vtipy a hádanky. Každý PSS, ktorý je schopný komunikovať si mal pripraviť na túto akciu hádanku alebo vtip. Za klientov so sťaženou komunikačnou schopnosťou rozprávali vtipy a hádanky zamestnanci. Celé dopoludnie sa tak ozýval v zariadení veselý smiech a dobrá nálada.

Akciu sme spestrili súťažou vo fúkaní balónov a nasledovali rôzne hry a aktivity na interaktívnej tabuli, kde si naši klienti precvičovali svoju pozornosť, pamäť a šikovnosť.

Toto humorno-zábavné dopoludnie sme ukončili blahoželaním nášmu oslávencovi Ľudovítovi, ktorému sme zaspievali pesničku na želanie: „Slovenské mamičky“. Potom sa začala oslava a klienti si pochutnali na sladkostiach od oslávenca aj od spoločnosti Lidl v rámci zbierky „Podeľ sa a pomôž“.

Veríme, že touto veselou akciou sme trochu spestrili dopoludnie našim prijímateľov v zariadení, zlepšili ich náladu a spríjemnili pobyt v našom centre.

Rozlúčka s letom

Tento rok nám leto akosi rýchlo ubehlo a ani sme sa nenazdali a je tu mesiac september a s ním aj nový začiatok školského roka.

Rozhodli sme sa preto urobiť akciu pre našich klientov, ktorú sme nazvali „rozlúčka s letom“. Spojili sme ju so spevom, klienti si vyberali aké pesničky si spolu zaspievame a tak sa spolu rozlúčime s letom a pripravíme sa psychicky na začiatok nového školského roka, ktorý veríme bude úspešnejší ako ten minulý kvôli pandemickým opatreniam.

Naši prijímatelia si vyberali hlavne ľudové pesničky, ktoré sú všetkým dostatočne známe a poznajú ich už spamäti  ako napr. „Slovenské mamičky“, „Tam okolo Levoči! , „Červené jabĺčko“ a pod.

No a keďže nám pri spievaní poriadne „vyhladlo“, tak sme si potom objednali pizzu, na ktorej sme si všetci pochutnali lebo bola výborná.

Veríme, že ešte sa leto s nami celkom nerozlúčilo a príde aj „Babie leto“, ktoré nás ešte zohreje a poteší svojimi slnečnými lúčmi…

Deň zdravej výživy

V piatok 15. októbra sme sa dohodli s našimi prijímateľmi, že si urobíme „Deň zdravej výživy“ v našom centre.

V rámci komunity sme s prijímateľmi diskutovali o zdravej výžive, čo môžeme považovať za zdravé potraviny a nezdravé potraviny, ktoré môžu spôsobiť aj zdravotné problémy.

Následne sa PSS rozdelili do dvoch skupín a rozhodli sa zhotoviť si dva druhy „zdravých“ a chutných zeleninových šalátov, zo surovín, ktoré im zariadenie zabezpečilo.

Prvá skupina, ktorá pracovala na hornom poschodí si vylosovala zeleninový šalát so syrom a druhá skupina, ktorá pracovala na prízemí si vylosovala cestovinový šalát s tuniakom a zeleninou. Každú skupinu viedol zvolený „šéfkuchár“, ktorý dohliadal a zároveň sa podieľal na príprave šalátov.

Porota, zložená zo zamestnancov, mala veľmi ťažkú úlohu, z pripravených šalátov mala vybrať ten lepší, chutnejší, estetickejší. No nebolo to vôbec jednoduché, pretože oba šaláty boli vynikajúce a vydarili sa. Nakoniec sa na víťaznom prvom mieste umiestnili oba šaláty, takže to bola „remíza“.

Klienti za svoju snahu dostali po ochutnávke oboch šalátikov aj sladkú odmenu, na ktorej si pochutnali.

Akcia sa nám vydarila, PSS sa naučili niečo nové o zdravej výžive a zároveň si sami aj pripravili a podieľali sa na zhotovení chutných zeleninových šalátov, ktoré si môžu pripraviť aj vo svojich rodinách.

Návšteva historického mesta LEVOČA

Naši siedmi prijímatelia z DSS Ľubica navštívili 3. augusta 2021 Múzeum Špeciálneho školstva. Ide o interaktívne múzeum, ktoré približuje históriu a súčasnosť školstva pre ľudí so špeciálnymi potrebami, medzi ktorých patria aj naši prijímatelia. Interaktívne si mohli vyskúšať, ako je byť znevýhodnený sluchovo, zrakovo a podobne. Prezreli si rôzne vyučovacie pomôcky, zahrali si pexeso na interaktívnej tabuli, hmatom si vyskúšali ako musia poznávať svet nevidiaci a orientovať sa v priestore. Prednášajúci personál nám primeraným výkladom vysvetlil aké máme zmysly a ako ich používame. Expozícia sa prijímateľom veľmi páčila, vyskúšali si rôzne zariadenia a hry, ozrejmili a naučili sa nové skutočnosti. Následne si posedeli v cukrárni na terase a pochutnali si na zákusku, bolo krásne počasie, čo umocnilo aj  vychutnávanie si atmosféry historického mesta Levoča. Prešli sa historickým námestím, vysvetlili sme im na čo niekedy slúžila Levočanom „klietka hanby“ a výlet sme ukončili malým občerstvením v podobe hamburgera.

Voľba našej „MISS CSS Kežmarok“

V rámci spestrenia našich aktivít sme sa rozhodli pre klientov pripraviť v našom zariadení CSS – prevádzka DSS Pod lesom 6 v Kežmarku, súťaž „MISS CSS Kežmarok “

Už predtým sme si to vyskúšali v rámci skrášľovacieho dňa, ktorý prebehol v zariadení dňa 7. augusta, kde si dievčatá upravovali svoj zovňajšok, učili sa líčiť, česať a aj si pri týchto činnostiach overili staré známe pravidlo, ktoré platí pri úprave svojho zovňajšku „že menej je niekedy viac“. Keďže sa nám táto aktivita vydarila, dohodli sme sa, že si urobíme takú malú súťaž vo voľbe „MISS“ .

Dňa 2. októbra sme teda vyhlásili voľbu našej „MISS CSS Kežmarok “. Dievčatá prišli v tento deň už ráno vyparádené a pred samotnou voľbou mali znovu „skrášľovanie“. Zamestnankyne im asistovali pri líčení, výbere vône, česaní a úprave ich zovňajšku.

Dievčatá boli ako „modelky“, pripravené a usmiate sa predviedli pred porotou, predstavili sa, povedali o svojich záujmoch a predviedli svoju voľnú disciplínu, ktorou bol spev vybratej pesničky, ktorú si už predtým nacvičovali.

Atmosféra bola vynikajúca, všetci prítomní sa tešili a hlavne chlapci, ktorí tvorili porotu sa nevedeli dočkať, ako budú dievčatá vyzerať a čím ich prekvapia…

Voľba samotnej MISS bola veľmi ťažká, nakoľko všetky súťažiace boli nádherné a to nielen navonok, ale aj zvnútra vyžarovali nadšenie, radosť a čistotu duše…

Porota mala veru náročnú úlohu, napokon sa podarilo vybrať MISS CSS, ktorou sa stala Simonka N. , ktorá všetkých očarila nielen svojim zjavom, charizmou a vnútorným vyžarovaním, ale aj spevom pesničky od Karmen Pál Baláž – „Anjel“.

Všetky ostatné dievčatá sa stali našimi „vicemiskami“, všetky si zaslúžili našu pozornosť a malú odmenu. Vyhlásili sme aj iné podkategórie okrem 1. a 2. vicemiss sme volili aj miss nášho časopisu, miss školákov, miss sympatia a pod.

Keďže akcia mala veľmi dobrú odozvu, rozhodli sme sa, že v nej budeme aj budúci rok pokračovať a súťaž si zopakujeme…

OSLAVY OBCE ĽUBICA – 14.8.2021-15.8.2021

Počas celého týždňa sa prijímatelia z DSS Ľubica zúčastňovali na akciách, ktoré usporiadala obec Ľubica pri príležitosti 750. výročia od udelenia mestských práv obci. Zúčastnili sa týchto podujatí :

  • Divadelné predstavenie „KORENE“ – 14.8.2021 – zúčastnili sa divadelného predstavenia v podaní Ľubického EXTEATRA, ktoré zobrazovalo obrazy z histórie obce Ľubica. Divadlo sa odohrávalo po zotmení, diváci sa presúvali na rôzne scény (divadlo CULTUS, nádvorie radnice, katolícky a evanjelický kostol, a pod.), čo zvyšovalo zážitok s prežívania divadla. Prijímatelia si mohli pozrieť významné obdobia obce:

– ako boli tatárske vojny a následne osídlenie obce nemeckými kolonistami,

– obdobie moru a ťažkého života ľudí

– vznik sochy Madona s dieťaťom, ktorá bola zhotovená v dielni Majstra Pavla z Levoče a je

dodnes umiestnená v Ľubickom kostole,

  • prežiť dojímavú scénku, ako boli násilnou formou vysťahovaní Spišskí Nemci.

  • Odpustová sv. omša – 15.8.2021

v rámci programu sa konala v nedeľu 15. augusta slávnostná sv. omša, spojená s požehnaním monografie o obci Ľubica, ktorej sa zúčastnili aj naši PSS. V popoludňajších hodinách sa klienti zabavili na odpustovej slávnosti, kde si zatancovali na vystúpení obľúbených hudobných skupín a interpretov – Stropkoviani, Bašavel, Progres,  Martin Jakubec, Eva Máziková a Mária Kandráčová.

  • V rámci osláv v obci sa naši PSS zúčastnili aj výstavy obrazov od autorov, ktorí sú nejako spätí s obcou Ľubica, pod názom „Farby Ľubice“. Klienti obdivovali obrazy, ktoré zobrazovali obec Ľubicu a jej blízke okolie. Autori použili rôzne techniky a štýly, výstava sa PSS veľmi páčila.

Návšteva kúpaliska vo Vrbove

Dňa 26. augusta 2021 sa prijímatelia zo Zariadenia podporovaného bývania v Ľubici zúčastnili výletu do Vrbova, kde navštívili termálne kúpalisko s liečivou vodou. Na výlet cestovali autobusom, kde si zároveň klienti precvičovali nástup a výstup do dopravného prostriedku, zakúpenie cestovného lístka, spoznávali hodnotu peňazí a učili sa samostatnosti pri cestovaní aj pri nadväzovaní nových sociálnych kontaktov. Na samotnom kúpalisku si vychutnávali kúpanie sa v teplých termálnych prameňoch, navštívili rôzne bazény, precvičovali si svoje pohybové ústrojenstvo a vychutnávali si vyhrievanie na slniečku. Navštívili aj miestnu reštauráciu, kde si pochutili na dobrom obede. Výlet sa im veľmi páčil, klienti strávili príjemný slnečný deň, na ktorý budú ešte dlho spomínať.

Návšteva Veľkého Šariša spojená so stretnutím klientky s rodinou

Naše zariadenie naplánovalo 25. augusta na požiadanie našej klientky Justíny Č. stretnutie s jej rodinou po viacerých rokoch, kedy sa s rodinou nestretla. So žiadosťou o pomoc sme oslovili aj vedúcu sociálneho odboru vo Veľkom Šariši – Mgr. Scepaníkovú, ktorá nám veľmi ochotne vyšla v ústrety a zorganizovala stretnutie našej PSS Justínky s jej sestrou a jej rodinou.

Justinka sa so stretnutia veľmi tešila, so sestrou sa porozprávali o rodinných pomeroch, vymenili si tel. číslo a dohodli sa, že budú naďalej udržiavať kontakt.

Mgr. Scepaníková nám zabezpečila aj dopravu na blízky hrad Šariš, vzdialený 5 km do kopca. Prijímatelia si užili stredovekú atmosféru hradu s výkladom o histórií hradu, zároveň si vychutnali výhľady na všetky svetové strany za krásneho počasia. Výlet sme ukončili obedňajším posedením v pizzerií, z čoho mali prijímatelia veľkú radosť.

SPOMÍNAME…

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku zosnulých navštívili prijímatelia zo Zariadenia podporovaného bývania v Ľubici dňa 17. októbra hrob na cintroríne v Holumnici a uctili si tak pamiatku zosnulého kamaráta Mareka z DSS Ľubica. Taktiež si spomenuli aj na zosnulého kamaráta Hermana. Na spiatočnej ceste si urobili zastávku v cukrárni Nostalgia v Spišskej Belej, kde si pochutnali pri príjemnom rozhovore na koláčiku a kávičke. Krásny slnečný jesenný deň zakončili prechádzkou okolo Belanského rybníka, kde v tichosti sledovali rybárov pri love rýb.

Prijímatelia z prevádzky DSS Kežmarok, Pod lesom 6, navštívili dňa 29.októbra miestny cintorín v Kežmarku, kde si uctili pamiatku zapálením sviečky a položením venčeka na hrobe zosnulej kamarátky Paťky.

Milí naši kamaráti, nikdy na Vás nezabudneme, navždy zostanete v našich srdciach…

Vitaj, vitaj Mikuláš…

„ Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku …“ aj touto pesničkou sme tento rok vítali príchod Mikuláša do nášho zariadenia – Centrum sociálnych služieb v Kežmarku. Mikuláš navštívil obidve naše prevádzky – DSS Kežmarok a DSS Ľubica.

Prijímatelia sa jeho príchodu už nevedeli dočkať, celý týždeň si vyberali a precvičovali básničky a pesničky, ktorými ho privítajú a prekvapia a zároveň si tak „vyslúžia jeho sladkú odmenu“ . Taktiež sa podieľali na výzdobe zariadenia a na zdobení vianočného stromčeka.

Keď zazvonil zvonček, tváre našich prijímateľov sa rozžiarili, boli plné očakávania aj napätia zároveň.

Mikuláša sme po jeho dlhej ceste usadili k vianočnému stromčeku a prijímatelia sa všetci podľa svojich možností a schopností predviedli a zaspievali alebo zarecitovali. Mikuláš ich za snahu odmenil a každý z nich dostal mikulášsky balíček so sladkosťami.

Všetci boli veľmi šťastní a spokojní a Mikuláša vyprevádzali potleskom a spievaním vianočných kolied…

Darčeky pre našich prijímateľov

V piatok, 17. decembra sme v našom zariadení privítali vzácneho hosťa – Mgr. Tomáša Šimoňáka, ktorý našim prijímateľom priniesol darčeky, školské potreby a hračky, ktoré vyzbierali v rámci dobročinnej akcie študenti Strednej odbornej školy, Kušnierska Brána v Kežmarku.

Bola to veľká radosť, očakávanie a napätie pri vybaľovaní týchto darčekov a hračiek pod stromčekom. Naši prijímatelia sa darčekom veľmi potešili a niektoré plyšové hračky si vzali aj domov. Ostatné hračky a darčeky sme nechali pod stromčekom, aby sme si tak pripomínali blížiace sa Vianočné sviatky.

Chceme sa touto formou veľmi pekne poďakovať všetkým študentom a zamestnancom školy za to, že si našli v tejto uponáhľanej predvianočnej dobe čas a uskutočnili túto zbierku pre našich prijímateľov. Patrí im za to naše veľké „ĎAKUJEME“