• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2022

Karneval v našom Centre…

Keď sa povie fašiangy, ľuďom sa vybavia hlavne pestrofarebné masky, fašiangový sprievod alebo napríklad karneval. Pojem fašiangy má v dnešnej dobe hneď niekoľko rôznych významov. Väčšina ľudí si pod týmto názvom predstaví dlhé slávnostné obdobie medzi Vianocami a začiatkom Pôstneho obdobia, ktoré trvá od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy. Iní potom ako fašiangy označujú trojdňový sviatok, ktorý sa oslavuje na konci fašiangového obdobia, teda iba fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok.

Aby sme si aj my pripomenuli tento sviatok, pripravili sme našim prijímateľom v našich prevádzkach KARNEVAL.

V prevádzke DSS Ľubica sa karneval konal 19. februára a v prevádzke DSS Kežmarok, Pod lesom sa karneval konal v piatok – 25. februára.

Nálada počas karnevalu v oboch prevádzkach bola super, hudba a spev sa ozýval v celej budove.

Klienti sa na túto akciu veľmi tešili , niektorí si priniesli z domu pripravené masky, iní si pripravovali svoje škrabošky už na tvorivých dielňach v zariadeniach. Do karnevalu sa zapojili „veselými maskami“ aj zamestnanci a tým zároveň prekvapili klientov.

Počas zábavy, ktorá sa rozprúdila spolu s hudbou, sa jednotlivé masky navzájom predstavili a klienti si vyberali „najkrajšiu masku“.

V závere boli ocenené sladkosťami všetky masky, lebo sa ozaj všetci snažili a tešili na dnešný deň.

Karneval v Kežmarku bol spojený aj s oslavou 33. narodenín nášho klienta Šimona, takže sme mu všetci zablahoželali a zaspievali mu pesničku k jeho krásnemu jubileu. Zároveň, keďže Šimon je výborný tanečník, tak vytancoval všetky dievčence aj zamestnankyne. Diskotéka a zábava pokračovala až doobeda, spievalo sa a tancovalo .

Zábava bola veselá, živá a pestrá, o čom svedčia aj naše fotografie.

Prezentácia „PROTIPOŽIARNA OCHRANA“ v CSS Kežmarok, Pod lesom 6

V rámci mimoriadneho cvičenia požiarneho poplachu a nácviku evakuácie, ktorý prebiehal dňa 27. januára 2022 v zariadení DSS Ľubica, na základe usmernenia MPSVaR SR, kde je sociálna služba poskytovaná celoročne a prijímatelia si to mohli vyskúšať osobne, pripravili sme aj pre PSS z ambulantnej formy v DSS Kežmarok – Pod lesom 6 v Kežmarku prezentáciu na tému „Protipožiarna ochrana“.

Prijímateľom bola premietnutá prezentácia, kde boli uvedené základné postupy, čo robiť v prípade požiaru. Boli im priblížené jednotlivé druhy hasiacich prístrojov, čo s ktorým hasiacim prístrojom sa dá hasiť a aj miestnosti a priestory, kde sú v zariadení umiestnené.

Tiež sa dozvedeli tiesňové telefónne čísla – 150, 155, 158 a bolo im vysvetlené, aké číslo treba kontaktovať v prípade požiaru.

Po prezentácii a diskusii si mohli PSS aj vyskúšať ako postupovať pri vyhlásení poplachu. Vysvetlili sme im, čo je únikový východ, ako je označený a na čo slúži.

Veríme, že sa klienti niečo nové naučili a zároveň sa aj spoločne zabavili.

Ponožková výzva v CSS KK

Dňa 21. marca sme sa v našom centre stali súčasťou každoročného projektu „Ponožková výzva“. Tento deň je Svetovým dňom Downového syndrómu a výzva je vytvorená práve s úmyslom zvýšenia povedomia o ľuďoch s týmto syndrómom, ich rodín a prejavenia solidarity a podpory. Prečo sú symbolom ponožky? Ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac, ktorý sa príhodne podobá na ponožky, preto sa to nazýva „Ponožková výzva“. Je to symbolom pre ľudskú jedinečnosť a vďaka tejto výzve spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

Do výzvy sme sa zapojili spolu s našimi prijímateľmi prostredníctvom obutia si dvoch rozdielnych ponožiek, ktoré si priniesli z domu. Najskôr nám prijímateľka s Downovým syndrómom vysvetlila, čo je Downov syndróm a následne sa ostatní veľmi ochotne a s radosťou zapojili do diskusie. Bolo očividné, že ich daná problematika zaujíma.

Na oslavu tohto dňa sme si všetky ponožky vyfotografovali a nasledovala menšia diskotéka, ktorá ešte viac zvýraznila optimistickú náladu a spestrila nám našu „ponožkovú výzvu“ 😀

„My a separovanie odpadu“

V rámci aktivít v zariadení sme pre našich prijímateľov z prevádzky DSS Kežmarok pripravili dňa 10. mája 2022 akciu a prezentáciu o dôležitosti separovania odpadu.

Klientom sme vysvetlili počas prezentácie dôvody separovania a tiež jeho význam pre naše životné prostredie a aj pre nás samotných.

Vysvetlili sme im ako sa správne separuje, čo patrí do jednotlivých farebných vriec podľa druhu odpadu a názorne sme si to aj precvičili na separovaných stojanov v zariadení a na divadielku o „Včielke Máji a Vilkovi“ a o dôležitosti separovania odpadu nielen v zariadení a domácnostiach, ale aj v prírode.

Aktivita sa našim klientom páčila, spestrila im pobyt v zariadení a zároveň sa niečo nové naučili o ochrane prírody a životného prostredia.

Kežmarok – európske mesto športu 2022

Vo štvrtok – 19. mája 2022 sme si v Centre soc. služieb v Kežmarku, Pod lesom 6 zašportovali spolu s Milanom Glevaňákom, ktorý pripravil tento športový zážitok pre našich prijímateľov v rámci akcie: „Kežmarok-európske mesto športu 2022“.

Pod heslom – „Pohybom k zdraviu“ sme sa spolu s našimi prijímateľmi zapojili do aktivít, ktoré nám pripravil p. Glevaňák. Boli to rôzne aktivity spojené s pretekmi cez prekážky – skákanie, behanie, rýchla chôdza a pod.

Klienti mali z pretekov veľkú radosť a zábavu, konečne sme sa mohli po uvoľnení pandemických opatrení spolu stretnúť, zašportovať si a zabaviť sa pri rôznych pohybových aktivitách. Za snahu ich p. Glevaňák odmenil odznakmi s logom akcie.

Počasie bolo super, slniečko svietilo a tak sme si túto príjemnú atmosféru všetci „užili“ a tešíme sa na druhé kolo športových hier, ktoré sa uskutoční v júni tohto roku.

„Koncerto Nationale“

Dňa 23. mája 2022 nás po dlhšej pauze navštívil Klaun Adino z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna s predstavením „Koncerto Nationale“ v našom zariadení – DSS v Kežmarku, Pod lesom 6.

Keďže nám to počasie umožnilo, predstavenie sme si spolu s našimi kamarátmi z DSS Ľubica vychutnali na terase nášho zariadenia.

Ako vždy, bolo veľmi veselé, zaujímavé, zábavné a prijímatelia aj zamestnanci boli aktívne vtiahnutí do predstavenia a pomáhali Klaunovi Adinovi s jednotlivými hudobnými nástrojmi a pomôckami. Napomínali a opravovali ho, ak sa mu niečo nedarilo alebo ho usmerňovali ako to má byť správne… 😀

Klaun bol pútavý, veselý, priniesol nám spolu so svojim predstavením kopec dobrej nálady a zábavy…

Už teraz sa tešíme na jeho ďalšiu návštevu v našom zariadení a veríme, že k nám čoskoro príde znovu…

Športový deň v CSS a stretnutie rodičov

V rámci osláv MDD sme zorganizovali v našom Centre sociálnych služieb Kežmarok športový deň pre našich prijímateľov sociálnych služieb zo všetkých zariadení – z prevádzky DSS Kežmarok, Pod lesom 6 , z prevádzky DSS Ľubica a zo Zariadenia podporovaného bývania v Ľubici. Boli sme všetci radi, že nám to uvoľnenie pandemických opatrení umožnilo a konečne sme sa mohli všetci stretnúť…

Klienti súťažili v rôznych kategóriách a disciplínach:

A/ Vozičkári a PSS s obmedzením pohybu:

1. Chytanie rybičiek

2. Hmatová stimulácia

3. Prekážková dráha na kolesách

B/ Chodiaci PSS:

1. Hod do plechovkovej pyramídy

2. Beh s loptičkou na lyžici

3. Hod loptou do otvorov na plachte

4. Beh vo vreci

5. Preťahovanie lanom

Po ukončení súťaženia sme PSS ocenili za ich snahu a výkony diplomami, medailami a sladkosťami. Nasledovalo občerstvenie a následne voľné disciplíny – stoličkový tanec a diskotéka.

Keďže sme sa kvôli pandémii nemohli stretnúť spolu ani s rodičmi a opatrovníkmi našich PSS, tak sme zorganizovali v ten istý deň aj „Stretnutie rodičov/opatrovníkov“ v CSS Kežmarok o 13.00 hodine. Naši PSS z prevádzky DSS Kežmarok si pre nich pripravili malé prekvapenie – nacvičili divadielko o „Včielke Máji a o separovaní odpadu“. Verím, že svojich rodičov milo prekvapili a potešili.

Po divadielku sa podával chutný guláš a občerstvenie.

Veríme, že sa počas leta ešte spolu stretneme a zabavíme…

ÚČASŤ NAŠICH KLIENTOV NA PARALYMPIÁDE V MESTE

Dňa 2. júna 2022, t.j. vo štvrtok na naši prijímatelia z Centra soc. služieb Kežmarok zúčastnili po dvojročnej prestávky spôsobenej Pandémiou už XVI. ročníka Kežmarskej zábavnej paralympiády 2022 v rámci akcií EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2022.

Paralympiádu organizovalo mesto Kežmarok na školskom štadióne ZŠ a MŠ – Nižná brána.

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

a) s t a n o v i š t i a  s pestrými zábavnými úlohami;

b) l u k o s t r e ľ b a;

c) beh na 50 m, 60 m (100 m);

d) preteky na kolesách s pomocou (za pomoci zdravých pod odborným dozorom);

e) preteky na kolesách bez pomoci.

Naši PSS sa zúčastnili všetkých disciplín a celkom dobre sa im aj darilo. Ukázali svojho „športového ducha, spolupatričnosť, ohľaduplnosť a veľkú dávku súťaživosti“. Po ukončení a vyhodnotení boli všetci účastníci odmenení medailami a diplomami.

Zároveň dostali aj malé občerstvenie. Akciu sme si vychutnali a užili, páčil sa nám aj program s malými mažoretkami a štafetou s olympijským ohňom a hlavne „malé utešené rozhodkyne“, ktoré boli veľmi dôsledné a dávali našim klientom pečiatky za účasť v jednotlivých disciplínach a tiež štartovali priebeh jednotlivých súťaží. Tešíme sa na ďalší ročník Paralympiády a ďakujeme organizátorom za ich snahu a úsilie pripraviť túto akciu aj pre mládež s telesnými obmedzeniami. Veľmi si to vážime a prajeme veľa úspechov do ďalších ročníkov…

Navštívili sme spolu s našimi prijímateľmi Festival študentského remesla v našom meste

Po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa opäť v našom meste Kežmarok konal v dňoch od 9. do 10. júna 2022 populárny Festival študentského remesla, ktorý organizuje Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok, ktorú navštevuje aj jedna z našich klientiek – Sárka H.

Vo štvrtok sa konal Benefičný koncert v Drevenom artikulárnom evanjelickom kostole, výťažok z ktorého bude venovaný žiakom tejto školy alebo rodinám, ktoré majú nejaký zdravotný problém alebo handicap.

V piatok, t.j. 10. júna sme sa festivalu zúčastnili aj my spolu s PSS z prevádzky DSS Kežmarok, Pod lesom 6 na hradnom námestí a v okolí hradu.

Vítalo nás veľa zaujímavých hostí, atrakcií, súťaží, výstav, módnych prehliadok, dobového umenia, ale najviac nás zaujala „Bubnová show“, ktorá sa našim klientom veľmi páčila a svojim pohybom sa do nej aj zapojili 😀

Prijímatelia sa mohli odfotografovať so známymi osobnosťami – exprezidentom p. Kiskom, speváčkou Celeste Buckingham a Kristínou Kevešovovu, reportérkou Televíznych novín TV Markíza. Všetci boli veľmi milí a ústretoví, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Festival bol tento rok venovaný netradičným témam, remeslám a historickým osobnostiam Kežmarku.

Organizátorom prajeme veľa chuti a elánu do zorganizovania ďalšieho ročníka tohto úspešného festivalu.

Návšteva Klauna v našom zariadení a výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi

Začiatok prázdnin sme v našom zariadení CSS Kežmarok zahájili návštevou Klauna z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna v pondelok – 18. júla a výletom do zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi, ktorú sme navštívili dňa 19. júla.

Klaun nám predviedol pantomímu a zároveň vtiahol interaktívne aj našich PSS do predstavenia. Klienti boli veľmi natešení, predstavenie bolo pútavé, zábavné a mali veľkú radosť aj z „červených klaunovských nosov“, ktoré v závere všetci dostali ako darček. Tešíme sa na ďalšiu návštevu Klauna u nás.

Na výlet do ZOO nás odviezol objednaný autobus, za čo zároveň ďakujeme pánovi vodičovi – p. Vnenčákovi ml. za bezpečnú prepravu tam aj späť 😀

Výlet sme si vychutnali spolu s PSS aj zamestnanci z troch prevádzok – DSS Kežmarok, DSS Ľubica a ZPB Ľubica.

Táto ZOO je už našou tradičnou a obľúbenou… je umiestnená v krásnej prírode s jazierkom a labuťami, je tam veľa výbehov,  zvierat a vtákov, ktoré naši klienti vždy radi obdivujú a navštevujú.

Počasie sa nám vydarilo, prijímatelia si prešli celú ZOO a po obhliadke sa usadili a vychutnali si obed a občerstvenie pod korunami stromov v príjemnom chládku.

O dobrej atmosfére a nálade svedčia aj zdieľané fotografie.

Výlet s prijímateľmi na Beliansky rybník

Letné dni sa nám už pomaly skracujú a preto sme sa rozhodli ísť na výlet k Belianskemu rybníku, ktorý sme s PSS ešte nenavštívili a pritom je to blízko Kežmarku – v Spišskej Belej.

Počasie nám prialo, bolo veľmi teplo a slnečno. Najskôr sme navštívili exteriérové športovisko, ktoré je vedľa parkoviska pri rybníku. Klienti si tam mohli vyskúšať rôzne cviky na multifunkčných cvičebných strojoch, čo sa im veľmi páčilo. Prestriedali sa na jednotlivých zariadeniach a navzájom sa povzbudzovali počas cvičenia.

Keďže bolo veľmi teplo, po namáhavom cvičení dostali nanuky a tiež sme dodržiavali aj potrebný pitný režim. Následne sme sa presunuli k bufetu pri rybníku, kde obdivovali krásu okolitej prírody a zároveň si pochutnali na sladkej odmene, občerstvení a minuli aj vreckové z domu podľa vlastného výberu, aby načerpali späť „vydanú energiu“.

Zároveň touto cestou chceme aj poďakovať majiteľom bufetu, že boli veľmi milí a ústretoví a kvôli nám otvorili bufet skôr – mimo otváracích hodín, aby sa naši klienti mohli občerstviť po svojom športovom výkone.

Potom nasledovala balónová hra s penovými palicami pre vozičkárov a keďže nás v zariadení už čakal chutný obed, museli sme svoj výlet ukončiť a vybrali sme sa späť na parkovisko, aby sme sa vrátili do zariadenia.

Výlet sa prijímateľom veľmi páčil, dopoludnia aktívne využili svoj voľný čas, vyskúšali niečo nové, zistili, ako sú na tom so svojou kondíciou a zároveň urobili niečo užitočné aj pre svoje zdravie.

HIPOTERAPIA našich PSS v Podolínci

Po nadviazaní externej spolupráce s Rančom Holiday v Podolínci v minulom roku, začali sme aj tento rok s našimi prijímateľmi z CSS Kežmarok – prevádzky DSS Ľubica aj DSS Kežmarok pravidelne navštevovať hipoterapiu v Podolínci, kde s PSS cvičí školená hipoterapeutka Mgr. Bočkajová a zároveň koníka vedie majiteľka ranču Bc. Tvrdá. Obom týmto dámam patrí naše veľké „Ďakujeme“, že boli ochotné s nami nadviazať túto spoluprácu.

Aj 18.  augusta sme ich opäť s našimi prijímateľmi z CSS Kežmarok navštívili a to už v novej krytej hale, kde budeme môcť chodiť na hipoterapiu aj za horšieho počasia, čo doteraz nebolo možné, nakoľko cvičenie prebiehalo vo voľnej prírode.

S majiteľkou ranča sme sa dohodli, že do budúcna bude upravená a prispôsobená nástupná rampa na koníka o držiaky a plošinu aj pre horšie sa pohybujúcich a čiastočne imobilných klientov. Už teraz sa tešíme, že sa naši klienti vystriedajú a hipoterapiu a jej priaznivé účinky osobne zažijú a čiastočne imobilní PSS z centra.

Čo je to vlastne hipoterapia?

Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.

Je vhodná pre klientov:

– S poruchami sluchu a zraku
– S narušenou komunikačnou schopnosťou
– S vývinovými poruchami učenia
– S mentálnym postihnutím
– S pervazívnymi vývinovými poruchami
– So sociálnymi a emočnými problémami
– S poruchou aktivity a pozornosti

Rozlúčka s letom

Keďže nič netrvá večne aj toto leto sa nám pomaly končí…

Dni sa skracujú a rána a večery sa tu pod Tatrami už výrazne ochladili. Aj preto sme sa rozhodli na konci prázdnin – 30. augusta urobiť si „Rozlúčku s letom“. Túto akciu sme spojili s opekaním špekáčikov v záhrade nášho zariadenia, s nácvikom country tancov, stolným tenisom a následne s voľnou zábavou a diskotékou.

Počasie nám tento deň prialo, svietilo slnko, takže sme naše tanečné kreácie mohli robiť na záhrade. Po svojim výkonoch si naši prijímatelia vonku na terase pochutnali na špekáčikoch a zelenine.

Je nám ľúto, že leto tak rýchlo ubehlo, ale čas sa nadá spomaliť ani zastaviť, takže sa už tešíme na farby jesene a začali sme v zariadení už aj s jesennou výzdobou .

Ahoj leto, tešíme sa na budúci rok

DEŇ PARTNERSTVA

Naši klienti sa po dlhšej pauze spôsobenej pandémiou a aj nepriaznivým počasím, kvôli ktorému sa akcia presunula na nový termín, znovu zúčastnili akcie „Deň partnerstva“ v DSS Domovine, n.o. , Žehra časť Hodkovce dňa 13. októbra 2022.

Na akciu sa veľmi tešili, pretože sa znovu mohli stretnúť so svojimi kamarátmi z iných zariadení, vymeniť si svoje zážitky, pocity, radosti aj starosti.

Po otvorení a privítaní nasledoval bohatý program, konalo sa športové a kultúrne dopoludnie, naši prijímatelia sa mohli zúčastniť rôznych športových súťaží, absolvovali prehliadku areálu, navštívili kontaktnú ZOO, exkurziu po kaštieli, kde sa dozvedeli do sprievodcu rôzne zaujímavé historické fakty, jazdili na koni, obdivovali predajné stánky so zhotovenými výrobkami, navštívili aj tvorivé dielne, kde čerpali inšpiráciu na výrobu rôznych dekorácií a výrobkov.

Potom sa podával chutný obed a občerstvenie, klienti spolu so zamestnancami si pochutnali na guláši, koláčoch a kávičke. Počas stolovania zároveň nadväzovali nové sociálne kontakty, zhovárali sa, spoznávali s novými klientmi a spomínali na spoločné zážitky z minulých stretnutí.

Akcia sa vydarila, týmto sa chceme poďakovať organizátorom za jej úspešný priebeh a dobrú organizáciu a tešíme sa na jej pokračovanie v budúcom roku.

Športové dopoludnie spojené s návštevou „maskota“ v našom zariadení…

Leto sa nám skončilo, prišla jeseň a ako ju krajšie osláviť ako športom? V rámci projektu: „Zašportujme si“ – pohybovej prípravy a netradičných športov pre klientov so zdravotným znevýhodnením sme znovu v piatok – 14. októbra, privítali v našom zariadení p. Glevaňáka Milana spolu s maskotom – Zajkom, z prítomnosti ktorého mali naši prijímatelia obrovskú radosť. Maskot prezentuje akciu – Kežmarok – európske mesto športu.

Napriek tomu, že väčšina dní bola chladná a upršaná, práve piatok bol jedným z dní, kedy na nás vykuklo slnko. Radosť z krásneho počasia a z nadchádzajúceho dňa sa prejavila aj v centre, kde boli klienti od rána vo veselej nálade a tešili sa na športové dopoludnie.

Po príchode pána Glevaňáka a maskota Zajka začali rôzne aktivity, ako napríklad beh, rýchla chôdza, preteky cez prekážky a podobne.

Nálada bola výborná, všetci si dobre zašportovali, zabavili sa a aj sa spolu zasmiali, keďže spolu s prijímateľmi si zašportoval aj ZAJKO – KEŽMARKO.

Na konci sme si urobili spoločnú fotku a odfotili sme sa aj v skupinkách spolu s maskotom. Všetci sme si športové hry užili a nevieme sa dočkať ďalších, keďže v akcii plánujeme pokračovať, kým nám to počasie dovolí.

Ďakujem p. Glevaňákovi a Zajkovi- Kežmarkovi za super deň.

Klaun a jeho snívanie…

Snívanie je súčasťou nášho spánku a nášho života. Tešíme sa, keď sa nám niečo pekné sníva, sme smutní, ak tieto snové zážitky nie sú až tak príjemné.

So svojim zábavným a pestrým snívaním nás potešil Klaun z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna, ktorý nás navštívil 19. októbra v našom zariadení.

Klienti sa na jeho príchod veľmi tešili, vedeli, že to bude opäť kopec zábavy, smiechu a srandy. Klienti boli interaktívne vtiahnutí do snívania spolu s klaunom, snívali o tom, že sú na rybačke, varia guláš, lietajú ako bociany, hrajú na hudobných nástrojoch, šoférujú auto a pod.

Toto predstavenie bolo opäť spestrením a spríjemnením dňa v zariadení pre našich prijímateľov, tak z prevádzky v Kežmarku, ako aj z prevádzok zo ZPB a DSS v Ľubici.

Tešíme sa na jeho ďalšiu návštevu a touto formou sa chceme úprimne poďakovať Trenčianskej nadácii, ktorá takúto formu spestrenia a zábavy pre našich klientov už roky podporuje a zastrešuje. Želáme im veľa zdravia, úspechov a dobrých námetov na ďalšie klaunove predstavenia.

Príprava pokrmov studenej kuchyne

V pondelok, 7. novembra 2022 sme pre našich prijímateľov v DSS Kežmarok pripravili súťaž v príprave občerstvenia studenej kuchyne. Už týždeň predtým sme našich klientov informovali o tejto akcii, ktorá sa im zapáčila a tešili sa, že sa niečo nové naučia.

V určený deň sa prijímatelia rozdelili do dvoch tímov. Tímy si zvolili svojich „šéfkuchárov“, v hornom tíme to bol Patrik T. a v dolnom tíme to bola Simonka N. Šéfkuchári si následne vylosovali od vedúcej zariadenia druh nátierky a šalát, ktorý budú podľa nachystaných surovín pripravovať. Horná skupina si vylosovala rybaciu nátierku a tuniakový šalát. Druhá skupina mala pripraviť paštétovú nátierku a vajíčkový šalát s pórom.

Všetci sa s chuťou a dobrou náladou pustili do prípravy pokrmov. Tešili sa, že budú môcť ochutnať, čo si navzájom pripravili. Po ukončení práce sa všetci pustili do ochutnávania. Následne hlasovali, ktorá nátierka a ktorý šalátik im chutil viacej. Hlasovala aj porota zložená zo zamestnancov, ktorí sa nepodieľali na zhotovení pokrmov. Keďže klienti si vybrali nátierku a šalát dolnej skupiny, zamestnancom zase chutil šalát a nátierka hornej skupiny, takže nastala remíza a tak vlastne vyhrali všetci.

Za ich snahu boli všetci odmenení sladkosťou a šéfkuchári aj malým darčekom.

Akcia sa nám vydarila, všetci sa zabavili, niečo nové sa aj naučili o „zdravej výžive“ a zároveň si aj pochutnali na výborných nátierkach a šalátoch. Určite si túto súťaž znovu zopakujeme…

MIKULÁŠ

„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku…“

Aj touto básničkou sa naši prijímatelia pripravovali na príchod Mikuláša do nášho zariadenia. Príprava sa započala nielen nácvikom piesní a básní, ale aj výzdobou zariadenia. Interiér aj exteriér sme si už pred príchodom Mikuláša vyzdobili vianočnou a zimnou výzdobou, na ktorej sa aktívne podieľali aj prijímatelia v rámci záujmových činností a krúžkov v zariadení.

Mikuláša sme u nás privítali 6. decembra krátkym kultúrnym programom v podobe básničiek a pesničiek, ktoré si naši klienti nacvičili. Veľmi sa tešili na jeho príchod a pri každom zvonení zvončeka na dverách, boli plní očakávania a zatajili dych, či už Mikuláš došiel aj za nimi. Konečne sa ho dočkali a srdečne ho privítali potleskom a smiechom. Trošku sa aj obávali, že spolu s Mikulášom dorazí aj čert, ale ten našťastie neprišiel, tak sa upokojili a sústredili sa na prezentáciu svojho umenia. Mikuláško ich za ich snahu a svedomitú prípravu pochválil a odovzdal každému balíček so sladkosťami. Aby na túto vzácnu chvíľku nezabudli, zvečnili si tento zážitok vo forme fotografie, ktorá im ju bude stále pripomínať. Po odchode Mikuláška sa rozprúdila živá diskotéková zábava.

Príchodom Mikuláša sme započali prípravu na blížiace sa vianočné sviatky, na ktoré sa všetci veľmi tešíme.

VIANOČNÉ TRHY

Máme čas adventu a blížia sa nám vianočné sviatky. Sú to najkrajšie sviatky v roku, kedy sa snažíme byť lepšími a pozornejšími. Viac si všímame všetko, čo sa deje okolo nás a viac pozornosti venujeme aj tým, ktorí to možno viac potrebujú… Naši prijímatelia sa po dlhšej prestávke mohli znovu zapojiť a s chuťou sa pustiť do prípravy rôznych vianočných dekorácií a výrobkov, s ktorými sa chceli prezentovať aj na pripravovaných vianočných trhoch v našom meste, ktoré sa konali v dňoch 12. – 14. decembra tohto roku. Aktívne sa aj zapojili do predaja v drevenom stánku, ktoré nám mesto poskytlo, za čo mu patrí naše úprimné poďakovanie, že nám umožnilo si takouto formou za dobrovoľný príspevok vyzbierať nejaké peniažky za naše s láskou zhotovované dekoračné predmety a darčeky. Vyzbierané peniažky budú slúžiť na nákup materiálu na zhotovovanie nových dekoračných predmetov. Zároveň sa naše Centrum zapojilo aj do burzy vianočných výrobkov na VÚC v Prešove dňa 12.12.2022. Túto burzu organizovala Nadácia PSK pre podporu rodiny, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a už viac ako 3 roky pomáha rodinám v našom kraji. Ide predovšetkým o pomoc pri spolufinancovaní rehabilitačných pobytov pre deti s postihnutím či zabezpečení základných životných potrieb. Výťažok z tohto predaja bude venovaný rodinám v núdzi. Klienti z DSS Ľubica sa tiež zúčastnili 13. decembra na vianočných trhoch vo firme Whirlpool v Poprade. Všetkým našim darcom a tým, ktorí nás touto formou podporili úprimne ďakujeme…