• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2022

Karneval v našom Centre…

Keď sa povie fašiangy, ľuďom sa vybavia hlavne pestrofarebné masky, fašiangový sprievod alebo napríklad karneval. Pojem fašiangy má v dnešnej dobe hneď niekoľko rôznych významov. Väčšina ľudí si pod týmto názvom predstaví dlhé slávnostné obdobie medzi Vianocami a začiatkom Pôstneho obdobia, ktoré trvá od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy. Iní potom ako fašiangy označujú trojdňový sviatok, ktorý sa oslavuje na konci fašiangového obdobia, teda iba fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok.

Aby sme si aj my pripomenuli tento sviatok, pripravili sme našim prijímateľom v našich prevádzkach KARNEVAL.

V prevádzke DSS Ľubica sa karneval konal 19. februára a v prevádzke DSS Kežmarok, Pod lesom sa karneval konal v piatok – 25. februára.

Nálada počas karnevalu v oboch prevádzkach bola super, hudba a spev sa ozýval v celej budove.

Klienti sa na túto akciu veľmi tešili , niektorí si priniesli z domu pripravené masky, iní si pripravovali svoje škrabošky už na tvorivých dielňach v zariadeniach. Do karnevalu sa zapojili „veselými maskami“ aj zamestnanci a tým zároveň prekvapili klientov.

Počas zábavy, ktorá sa rozprúdila spolu s hudbou, sa jednotlivé masky navzájom predstavili a klienti si vyberali „najkrajšiu masku“.

V závere boli ocenené sladkosťami všetky masky, lebo sa ozaj všetci snažili a tešili na dnešný deň.

Karneval v Kežmarku bol spojený aj s oslavou 33. narodenín nášho klienta Šimona, takže sme mu všetci zablahoželali a zaspievali mu pesničku k jeho krásnemu jubileu. Zároveň, keďže Šimon je výborný tanečník, tak vytancoval všetky dievčence aj zamestnankyne. Diskotéka a zábava pokračovala až doobeda, spievalo sa a tancovalo .

Zábava bola veselá, živá a pestrá, o čom svedčia aj naše fotografie.

Prezentácia „PROTIPOŽIARNA OCHRANA“ v CSS Kežmarok, Pod lesom 6

V rámci mimoriadneho cvičenia požiarneho poplachu a nácviku evakuácie, ktorý prebiehal dňa 27. januára 2022 v zariadení DSS Ľubica, na základe usmernenia MPSVaR SR, kde je sociálna služba poskytovaná celoročne a prijímatelia si to mohli vyskúšať osobne, pripravili sme aj pre PSS z ambulantnej formy v DSS Kežmarok – Pod lesom 6 v Kežmarku prezentáciu na tému „Protipožiarna ochrana“.

Prijímateľom bola premietnutá prezentácia, kde boli uvedené základné postupy, čo robiť v prípade požiaru. Boli im priblížené jednotlivé druhy hasiacich prístrojov, čo s ktorým hasiacim prístrojom sa dá hasiť a aj miestnosti a priestory, kde sú v zariadení umiestnené.

Tiež sa dozvedeli tiesňové telefónne čísla – 150, 155, 158 a bolo im vysvetlené, aké číslo treba kontaktovať v prípade požiaru.

Po prezentácii a diskusii si mohli PSS aj vyskúšať ako postupovať pri vyhlásení poplachu. Vysvetlili sme im, čo je únikový východ, ako je označený a na čo slúži.

Veríme, že sa klienti niečo nové naučili a zároveň sa aj spoločne zabavili.

Ponožková výzva v CSS KK

Dňa 21. marca sme sa v našom centre stali súčasťou každoročného projektu „Ponožková výzva“. Tento deň je Svetovým dňom Downového syndrómu a výzva je vytvorená práve s úmyslom zvýšenia povedomia o ľuďoch s týmto syndrómom, ich rodín a prejavenia solidarity a podpory. Prečo sú symbolom ponožky? Ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac, ktorý sa príhodne podobá na ponožky, preto sa to nazýva „Ponožková výzva“. Je to symbolom pre ľudskú jedinečnosť a vďaka tejto výzve spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

Do výzvy sme sa zapojili spolu s našimi prijímateľmi prostredníctvom obutia si dvoch rozdielnych ponožiek, ktoré si priniesli z domu. Najskôr nám prijímateľka s Downovým syndrómom vysvetlila, čo je Downov syndróm a následne sa ostatní veľmi ochotne a s radosťou zapojili do diskusie. Bolo očividné, že ich daná problematika zaujíma.

Na oslavu tohto dňa sme si všetky ponožky vyfotografovali a nasledovala menšia diskotéka, ktorá ešte viac zvýraznila optimistickú náladu a spestrila nám našu „ponožkovú výzvu“ 😀

„My a separovanie odpadu“

V rámci aktivít v zariadení sme pre našich prijímateľov z prevádzky DSS Kežmarok pripravili dňa 10. mája 2022 akciu a prezentáciu o dôležitosti separovania odpadu.

Klientom sme vysvetlili počas prezentácie dôvody separovania a tiež jeho význam pre naše životné prostredie a aj pre nás samotných.

Vysvetlili sme im ako sa správne separuje, čo patrí do jednotlivých farebných vriec podľa druhu odpadu a názorne sme si to aj precvičili na separovaných stojanov v zariadení a na divadielku o „Včielke Máji a Vilkovi“ a o dôležitosti separovania odpadu nielen v zariadení a domácnostiach, ale aj v prírode.

Aktivita sa našim klientom páčila, spestrila im pobyt v zariadení a zároveň sa niečo nové naučili o ochrane prírody a životného prostredia.

Kežmarok – európske mesto športu 2022

Vo štvrtok – 19. mája 2022 sme si v Centre soc. služieb v Kežmarku, Pod lesom 6 zašportovali spolu s Milanom Glevaňákom, ktorý pripravil tento športový zážitok pre našich prijímateľov v rámci akcie: „Kežmarok-európske mesto športu 2022“.

Pod heslom – „Pohybom k zdraviu“ sme sa spolu s našimi prijímateľmi zapojili do aktivít, ktoré nám pripravil p. Glevaňák. Boli to rôzne aktivity spojené s pretekmi cez prekážky – skákanie, behanie, rýchla chôdza a pod.

Klienti mali z pretekov veľkú radosť a zábavu, konečne sme sa mohli po uvoľnení pandemických opatrení spolu stretnúť, zašportovať si a zabaviť sa pri rôznych pohybových aktivitách. Za snahu ich p. Glevaňák odmenil odznakmi s logom akcie.

Počasie bolo super, slniečko svietilo a tak sme si túto príjemnú atmosféru všetci „užili“ a tešíme sa na druhé kolo športových hier, ktoré sa uskutoční v júni tohto roku.

„Koncerto Nationale“

Dňa 23. mája 2022 nás po dlhšej pauze navštívil Klaun Adino z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna s predstavením „Koncerto Nationale“ v našom zariadení – DSS v Kežmarku, Pod lesom 6.

Keďže nám to počasie umožnilo, predstavenie sme si spolu s našimi kamarátmi z DSS Ľubica vychutnali na terase nášho zariadenia.

Ako vždy, bolo veľmi veselé, zaujímavé, zábavné a prijímatelia aj zamestnanci boli aktívne vtiahnutí do predstavenia a pomáhali Klaunovi Adinovi s jednotlivými hudobnými nástrojmi a pomôckami. Napomínali a opravovali ho, ak sa mu niečo nedarilo alebo ho usmerňovali ako to má byť správne… 😀

Klaun bol pútavý, veselý, priniesol nám spolu so svojim predstavením kopec dobrej nálady a zábavy…

Už teraz sa tešíme na jeho ďalšiu návštevu v našom zariadení a veríme, že k nám čoskoro príde znovu…

Športový deň v CSS a stretnutie rodičov

V rámci osláv MDD sme zorganizovali v našom Centre sociálnych služieb Kežmarok športový deň pre našich prijímateľov sociálnych služieb zo všetkých zariadení – z prevádzky DSS Kežmarok, Pod lesom 6 , z prevádzky DSS Ľubica a zo Zariadenia podporovaného bývania v Ľubici. Boli sme všetci radi, že nám to uvoľnenie pandemických opatrení umožnilo a konečne sme sa mohli všetci stretnúť…

Klienti súťažili v rôznych kategóriách a disciplínach:

A/ Vozičkári a PSS s obmedzením pohybu:

1. Chytanie rybičiek

2. Hmatová stimulácia

3. Prekážková dráha na kolesách

B/ Chodiaci PSS:

1. Hod do plechovkovej pyramídy

2. Beh s loptičkou na lyžici

3. Hod loptou do otvorov na plachte

4. Beh vo vreci

5. Preťahovanie lanom

Po ukončení súťaženia sme PSS ocenili za ich snahu a výkony diplomami, medailami a sladkosťami. Nasledovalo občerstvenie a následne voľné disciplíny – stoličkový tanec a diskotéka.

Keďže sme sa kvôli pandémii nemohli stretnúť spolu ani s rodičmi a opatrovníkmi našich PSS, tak sme zorganizovali v ten istý deň aj „Stretnutie rodičov/opatrovníkov“ v CSS Kežmarok o 13.00 hodine. Naši PSS z prevádzky DSS Kežmarok si pre nich pripravili malé prekvapenie – nacvičili divadielko o „Včielke Máji a o separovaní odpadu“. Verím, že svojich rodičov milo prekvapili a potešili.

Po divadielku sa podával chutný guláš a občerstvenie.

Veríme, že sa počas leta ešte spolu stretneme a zabavíme… 

ÚČASŤ NAŠICH KLIENTOV NA PARALYMPIÁDE V MESTE

Dňa 2. júna 2022, t.j. vo štvrtok na naši prijímatelia z Centra soc. služieb Kežmarok zúčastnili po dvojročnej prestávky spôsobenej Pandémiou už XVI. ročníka Kežmarskej zábavnej paralympiády 2022 v rámci akcií EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2022.

Paralympiádu organizovalo mesto Kežmarok na školskom štadióne ZŠ a MŠ – Nižná brána.

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

a) s t a n o v i š t i a  s pestrými zábavnými úlohami;

b) l u k o s t r e ľ b a;

c) beh na 50 m, 60 m (100 m);

d) preteky na kolesách s pomocou (za pomoci zdravých pod odborným dozorom);

e) preteky na kolesách bez pomoci.

Naši PSS sa zúčastnili všetkých disciplín a celkom dobre sa im aj darilo. Ukázali svojho „športového ducha, spolupatričnosť, ohľaduplnosť a veľkú dávku súťaživosti“. Po ukončení a vyhodnotení boli všetci účastníci odmenení medailami a diplomami.

Zároveň dostali aj malé občerstvenie. Akciu sme si vychutnali a užili, páčil sa nám aj program s malými mažoretkami a štafetou s olympijským ohňom a hlavne „malé utešené rozhodkyne“, ktoré boli veľmi dôsledné a dávali našim klientom pečiatky za účasť v jednotlivých disciplínach a tiež štartovali priebeh jednotlivých súťaží. Tešíme sa na ďalší ročník Paralympiády a ďakujeme organizátorom za ich snahu a úsilie pripraviť túto akciu aj pre mládež s telesnými obmedzeniami. Veľmi si to vážime a prajeme veľa úspechov do ďalších ročníkov…

Navštívili sme spolu s našimi prijímateľmi Festival študentského remesla v našom meste

Po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa opäť v našom meste Kežmarok konal v dňoch od 9. do 10. júna 2022 populárny Festival študentského remesla, ktorý organizuje Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok, ktorú navštevuje aj jedna z našich klientiek – Sárka H.

Vo štvrtok sa konal Benefičný koncert v Drevenom artikulárnom evanjelickom kostole, výťažok z ktorého bude venovaný žiakom tejto školy alebo rodinám, ktoré majú nejaký zdravotný problém alebo handicap.

V piatok, t.j. 10. júna sme sa festivalu zúčastnili aj my spolu s PSS z prevádzky DSS Kežmarok, Pod lesom 6 na hradnom námestí a v okolí hradu.

Vítalo nás veľa zaujímavých hostí, atrakcií, súťaží, výstav, módnych prehliadok, dobového umenia, ale najviac nás zaujala „Bubnová show“, ktorá sa našim klientom veľmi páčila a svojim pohybom sa do nej aj zapojili 😀

Prijímatelia sa mohli odfotografovať so známymi osobnosťami – exprezidentom p. Kiskom, speváčkou Celeste Buckingham a Kristínou Kevešovovu, reportérkou Televíznych novín TV Markíza. Všetci boli veľmi milí a ústretoví, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Festival bol tento rok venovaný netradičným témam, remeslám a historickým osobnostiam Kežmarku.

Organizátorom prajeme veľa chuti a elánu do zorganizovania ďalšieho ročníka tohto úspešného festivalu.

Návšteva Klauna v našom zariadení a výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi

Začiatok prázdnin sme v našom zariadení CSS Kežmarok zahájili návštevou Klauna z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna v pondelok – 18. júla a výletom do zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi, ktorú sme navštívili dňa 19. júla.

Klaun nám predviedol pantomímu a zároveň vtiahol interaktívne aj našich PSS do predstavenia. Klienti boli veľmi natešení, predstavenie bolo pútavé, zábavné a mali veľkú radosť aj z „červených klaunovských nosov“, ktoré v závere všetci dostali ako darček. Tešíme sa na ďalšiu návštevu Klauna u nás.

Na výlet do ZOO nás odviezol objednaný autobus, za čo zároveň ďakujeme pánovi vodičovi – p. Vnenčákovi ml. za bezpečnú prepravu tam aj späť 😀

Výlet sme si vychutnali spolu s PSS aj zamestnanci z troch prevádzok – DSS Kežmarok, DSS Ľubica a ZPB Ľubica.

Táto ZOO je už našou tradičnou a obľúbenou… je umiestnená v krásnej prírode s jazierkom a labuťami, je tam veľa výbehov,  zvierat a vtákov, ktoré naši klienti vždy radi obdivujú a navštevujú.

Počasie sa nám vydarilo, prijímatelia si prešli celú ZOO a po obhliadke sa usadili a vychutnali si obed a občerstvenie pod korunami stromov v príjemnom chládku.

O dobrej atmosfére a nálade svedčia aj zdieľané fotografie.