• Sociálne služby srdcom

Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania v Ľubici

V zariadení podporovaného bývania (ďalej len ZPB) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.

Sociálna služba v Zariadení podporovaného bývania v Ľubici je poskytovaná od 16. januára 2021, kedy boli 5 prijímatelia z prevádzky DSS Ľubica premiestnení do Zariadenia podporovaného bývania v Ľubici, ul. Gen. Svobodu č. 88.

Týmto prijímateľom je poskytovaná sociálna služba (SS) v celoročnej pobytovej forme. V ZPB sa vykonávajú rôzne záujmové činnosti ( čítanie, hranie spoločenských hier, rôzne pohybové aktivity, … ) alebo preventívne aktivity ( rôzne vzdelávacie činnosti, napr. separovaný zber odpadu, … ).

Prijímatelia SS samostatne nakupujú a upratujú zariadenie a vykonávajú rôzne domáce práce ( žehlenie, pranie, … ). PSS si aj samostatne varia a učia sa aj finančnej gramotnosti. Hlavným cieľom je podpora samostatnosti a rozvoj zručnosti, ktorý vedie až k osamostatneniu.

V ZPB sa okrem dohľadu poskytujú:

ODBORNÉ ČINNOSTI:

* pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

* sociálne poradenstvo,

* vykonáva sa sociálna rehabilitácia, zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním
schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť
a pri základných  sociálnych aktivitách s maximálnym využitím  zdrojov v rodine a
v komunite,

* pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – je zameraná najmä na pomoc pri
vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, pri písomnej komunikácii v úradnom
styku a vybavovaní iných  bežných záležitostí. 

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI:

* ubytovanie – je poskytované v rodinnom dome v samostatnej bytovej jednotke, v
dvojlôžkových izbách. K dispozícii majú plne vybavenú kuchyňu, jedáleň, miestnosť na
pranie, sušenie a žehlenie šatstva, spoločné priestory.

DALŠIE ČINNOSTI:

* utvárame podmienky na prípravu stravy,

* utvárame podmienky na upratovanie,

* utvárame podmienky na pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne,

* zabezpečujeme záujmovú činnosť,

* utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.