• Sociálne služby srdcom

Informácie o úhrade za služby poskytované v CSS

Úhrada za služby
 
Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.
 
    Prijímateľ nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti.     Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje v dedičskom konaní. Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS sa určuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 18. 11. 2014.
 

V CSS Kežmarok sa platí úhrada za:

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoci inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách v závislosti od stupňa odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
používanie vlastných elektrospotrebičov.
    Výška celkovej úhrady za poskytované služby v CSS sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti. Celková úhrada sa určí ako súčet jednotlivých úhrad.
    Ak sa prijímateľovi zabezpečí preprava, úhrada za prepravu sa určuje v zmysle platnej smernice CSS Kežmarok v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 
Úhrada závisí od:
 formy: ambulantná, pobytová,
 pobytu: týždenný, celoročný,
 odoberanej stravy (počet odobratých jedál),
 od vekovej kategórie (dieťa, dospelý)
 od príjmu a majetku.