• Sociálne služby srdcom

Informácie o verejnom obstarávaní

Centrum sociálnych služieb Kežmarok (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.
 
Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočňovanie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.
Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu verejného obstarávania sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
Postupy verejného obstarávania a finančné limity upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:
  • nadlimitná,
  • podlimitná zákazka bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác s využitím elektronického trhoviska,
  • podlimitná zákazka nie bežne dostupných tovarov a služieb a stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska (postup podľa § 113 až 116),
  • zákazka s nízkou hodnotou tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných,
  • zákazka s nízkou hodnotou nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác.
  • zákazka s nízkou hodnotou osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Centrum sociálnych služieb Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 pís. d) zákona č. 343/2015 zriadil svoj profil na webovom sídle ÚVO, v ktorom zverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.