• Sociálne služby srdcom

O nás

 
 
História zariadenia
 
Centrum sociálnych služieb Kežmarok zriadil Okresný úrad v Poprade 1. apríla 1992 vtedy pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti s denným pobytom v Ľubici. Vznikol dôkladnou rekonštrukciou väčšieho kamenného, približne 100 ročného rodinného domu, v snahe zabezpečiť požadované služby pre mentálne postihnuté deti z vtedajšieho okresu Poprad. Žiadne podobné zariadenie totiž v blízkom okolí nebolo. Jeho prevádzka bola od 1. apríla 1993 rozšírená na týždenný a celoročný pobyt.
Dňa 23.7.2013 bola slávnostne otvorená nová prevádzka Centra sociálnych služieb na adrese Pod lesom 6, Kežmarok, kde sa služby poskytujú ambulantnou formou.
 
Súčasný stav
 
Centrum sociálnych služieb je samostatná rozpočtová organizácia.
 
V Centre sociálnych služieb je možné poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších prepisov.
 

V Centre sociálnych služieb Kežmarok pracuje 30-členný kolektív (riaditeľka, vedúci sociálneho úseku, ekonóm, mzdová účtovníčka, samostatná odborná referentka, sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociálne pracovníčky,  inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálny terapeut, psychológ, špeciálny pedagóg, opatrovateľky, opatrovateľka-pomocná kuchárka,  kuchárky, krajčírka-práčka-upratovačka, vodič-údržbár-kurič).
Výhoda tohto centra je v tom, že medzi prijímateľmi a pracovníkmi je vytvorený úzky kontakt a citová väzba, čo prijímateľom dáva pocit druhého domova a oni sa v ňom cítia dobre.