• Sociálne služby srdcom

Ambulatná a celoročná pobytová starostlivosť

Formy sociálnych služieb v CSS:
a) ambulantná forma – poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností,
b) celoročná pobytová forma – pobytová sociálna služba, poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností.
    
Centrum sociálnych služieb zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností.
 
Odborné činnosti sú:
základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri dôslednom uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia
 
Obslužné činnosti sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 
Ďalšie činnosti sú:
 
a.) uzatváranie podmienok na:

 1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 4. úschovu cenných vecí,
 5. vzdelávanie,
 6. záujmovú činnosť
b.) poskytovanie:
 1. osobného vybavenia,
 2. nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 3. prepravy,
 4. požičiavanie pomôcok,
 5. zabezpečenie záujmovej činnosti