• Sociálne služby srdcom

Práva mentálne postihnutých klientov

Jedno zo siedmych práv
mentálne postihnutých klientov hovorí, že ak je to možné, mentálne postihnutý má žiť s vlastnou rodinou alebo v zariadení, ktoré rodinu plne nahradzuje, ktoré je podporované spoločnosťou a podmienky tohto zariadenia musia byť čo najviac podobné normálnemu životu. Náš domov sa preto snaží priblížiť normálnym rodinným podmienkam, v ktorých majú vyrastať všetky deti, o ktoré sa žiaľ vlastní rodičia z rôznych príčin nemôžu sami postarať. Preto všetci vo svojej práci nadväzujeme bližší kontakt s deťmi a tak tvoríme jednu veľkú rodinu.
1.2.1 Služby podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť  alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
– prevenciu
– vznik nepriaznivej sociálnej situácie
– riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby alebo rodiny
– zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viest samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti
– zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby
– riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
– prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
    
Každý človek je bez ohľadu na svoj zjav človekom s úplnou ľudskou dôstojnosťou a neobmedzenými základnými právami. Má právo žiť v ľudskom spoločenstve a tu plne rozvíjať svoju osobnosť, schopnosti a potreby. Mentálne postihnuté osoby majú rovnaké potreby ako osoby zdravé. Preto je základným cieľom umožniť im rozsiahlu účasť na všetkých spoločenských vymoženostiach v spoločnom živote so zdravými ľuďmi a súčasne sa usilovať o to, aby ich spoločnosť uznávala a akceptovala ako osobnosti. Všetci jedinci so zdravotným postihnutím sú prirodzenou súčasťou našej spoločnosti a preto vyžadujú uznanie, úctu, porozumenie ako všetci občania našej krajiny.